پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر آفلاتوکسین B۱ بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه ای جیره غذایی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله        هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر سطوح مختلف آفلاتوکسین بر تولید گاز، فراسنجه ­های شکمبه­ ای و قابلیت هضم ماده خشک و آلی جیره غذایی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 1-جیره غذایی بدون آفلاتوکسین و متانول (شاهد)، 2- جیره غذایی شاهد همراه با متانول 3- جیره غذایی همراه با متانول حاوی 400 نانوگرم آفلاتوکسین B1 در میلی­لیتر، 4- جیره غذایی همراه با متانول حاوی 800 نانوگرم آفلاتوکسین  B1در میلی­لیتر 5- جیره غذایی همراه با متانول حاوی 1200 نانوگرم آفلاتوکسین B1در میلی­لیتر مایع شکمبه بودند. برای اندازه­ گیری میزان تولید گاز و قابلیت هضم، از شیشه­ های مخصوص با حجم 100 میلی­لیتر به­ روش کشت ثابت استفاده شد. تیمارها در زمان­های 0، 12، 24، 36، 48، 60، 72، 84، 96 ساعت انکوباسیون و میزان گاز تولیدی به کمک فشارسنج در دمای 39 درجه سانتی­گراد اندازه­ گیری شد. نتایج به­ دست آمده نشان داد که تیمارهای دارای سطوح بالای آفلاتوکسین، به­ خصوص سطح 1200 نانوگرم درمیلی­لیتر مایع شکمبه، سبب کاهش معنی­ داری در تولید گاز در مقایسه با تیمارهای فاقد آفلاتوکسین شدند. افزودن سطوح مختلف آفلاتوکسین B1سبب کاهش معنی­ داری در قابلیت هضم ماده خشک و آلی، تولید توده میکروبی و عامل تفکیک ­پذیری در مقایسه با تیمار شاهد گردید. نتایج این مطالعه نشان داد شرایط تخمیری محیط کشت در سطح پایین آفلاتوکسین چندان تحت تاثیر قرار نمی­ گیرد و میکروارگانیسم‌های شکمبه‌ای توانایی خنثی­ سازی آفلاتوکسین را دارد. ولی با افزایش سطح آفلاتوکسین در جیره غذایی، میزان تولید گاز، تولید توده میکروبی، عامل تفکیک ­پذیری و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی به ­طور قابل ملاحظه­ ای کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آفلاتوکسین سبب تغییر فرایند­های تخمیری شکمبه همراه با کاهش تجزیه ­پذیری مواد خوراکی می ­شود که این تغییرات وابسته به غلظت آفلاتوکسین B1 است.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آفلاتوکسین، تولید گاز، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی

عنوان انگلیسی Effect of Aflatoxin B1 on In vitro Digestibility and Ruminal Fermentation of Sheep Diet
چکیده انگلیسی مقاله      The aim of this study was to investigate the effect of different levels of aflatoxin on the gas production, in vitro fermentation parameters, dry matter and organic matter digestibility of sheep's diet. This experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replicate per treatment. The treatments included 1.diet without aflatoxin and methanol (control), 2.control with methanol, 3.diet containing 400 ng / ml of aflatoxin B1, 4.diet containing 800 ng / ml of aflatoxin B1, and 5.diet containing 1200 ng / ml of aflatoxin B1 in ruminal fluid. Treatments were incubated at 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 hours and the amount of gas produced was measured using a barometer at 39 °C. The results showed that treatments with high levels of aflatoxin, especially 1200 ng / ml rumen fluid, significantly decreased gas production compared to those without aflatoxin. Addition of different levels of aflatoxin significantly decreased dry matter and organic matter digestibility, microbial mass production, and biodegradability index compared to control group. The results of this study showed that rumen microorganisms have the ability to neutralize aflatoxin at low levels and fermentation conditions are not significantly affected. With increasing level of aflatoxin in the diet, the gas production, digestibility of dry matter and organic matter, and also microbial mass production and PF was reduced. Therefore, it can be concluded that aflatoxin modifies ruminal fermentation processes with reduced nutrient degradability, which is dependent on aflatoxin concentration.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ذبیح اله نعمتی | zabihollah nemati
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

رشید صفری | Rashid Safari
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

مقصود بشارتی | Magsoud Besharati
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

نامدار کامرانی | Namdar Kamrani
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

محمدرضا شیخلو | Mohammadreza Sheikhlou
University of Tabriz
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-964-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه نشخوارکنندگان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات