پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر مخمر غنی از مانان الیگوساکارید و سین بیوتیک بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و ویژگی های لاشه بره های نر زل در زمان از شیرگیری
چکیده فارسی مقاله    هدف از این مطالعه، بررسی اثر مخمر غنی از مانان الیگوساکارید و سین­بیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه­ های خونی و ویژگی­ های کمی و کیفی لاشه بره ­های نر در زمان از شیرگیری بود. این تحقیق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 با 6 تکرار روی 36 رأس بره نر زل انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل، 1- تیمار شاهد بدون افزودن مکمل، 2- تیمار حاوی سطح 2 گرم سین­بیوتیک، 3- تیمار حاوی سطح 2 گرم مانان الیگوساکارید (پری­بیوتیک)، 4- تیمار حاوی سطح 2 گرم مانان الیگوساکارید (پری­بیوتیک) و سطح 2 گرم سین­بیوتیک، 5- تیمار حاوی سطح 4 گرم سین­بیوتیک و 6- تیمار حاوی 2 گرم مانان الیگوساکارید (پری­بیوتیک) و سطح 4 گرم سین­بیوتیک در جیره مصرفی به ازای هر راس بره بود. بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ ماده خشک مصرفی تفاوت معنی ­داری وجود نداشت. داده­ های افزایش وزن روزانه نشان داد که در روزهای 30 الی 60، تیمار 2 گرم سین­بیوتیک و 2 گرم پری­بیویتیک (03/0= P)، در روز 60 الی 90 تیمار 4 گرم سین­بیوتیک و 2 گرم پری­بیویتیک (03/0= P) و در روز 90 الی 110 آزمایش تیمار 2 گرم سین­بیوتیک و 2 گرم پری­بیویتیک (02/0= P) به­طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود. بهترین ضریب تبدیل غذایی در روزهای صفر الی 30 و 30 الی 60، در تیمار 2 گرم سین ­بیوتیک (04/0= P) و در روز 60 الی 90 در تیمار 4 گرم سین­ بیوتیک و در روز صفر الی 110 آزمایش در تیمار 2 گرم سین­ بیوتیک (04/0= P) وجود داشت. غلظت گلوکز و لیپوپروتئین با دانسیته بالا در تیمار 4 گرم سین­بیوتیک و 2 گرم پری­بیوتیک (02/0= P)، غلظت کلسترول و نیتروژن اوره خون در تیمار شاهد (03/0= P) و پروتئین تام در تیمار 4 گرم سین­بیوتیک و 2 گرم پری­بیوتیک (02/0= P) به­ طور معنی­ داری بالاتر بود. در صفات وزن پیش از کشتار (03/0= P)، وزن لاشه گرم و سرد (03/0= P)، درصد لاشه گرم (02/0= P) و سرد (01/0= P)، درصد ران، سردست و همچنین pH گوشت و اکسیداسیون چربی عضله راسته (04/0= P) تفاوت معنی­ داری وجود داشت. بررسی داده ­های نهایی تحقیق نشان داد که در افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و صفات کمی و کیفی لاشه، تیمار 4 حاوی 2 گرم مکمل سین­بیوتیک و پری­بیوتیک نسبت به سایر تیمارها دارای عملکرد بهتری بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Yeast Riched with Mannan Oligosacharid and Symbiotic on Growth Performance, Blood Parameters and Carcasses Charchtristics in Weaning Male Zel Lambs
چکیده انگلیسی مقاله    This study investigated the effect of yeast riched with hydrolyzed mannan oligosacharid and symbiotic on growth performance, blood parameters and carcasses charchtristics in weaning male lambs. This study was carried out in a completely randomized design with factorial arrangement of 3*2 with 6 replicates on 36 male lambs. Treatments included: 1-control without supplementation, 2-treatment containing 2.0 grams of synbiotic, 3-treatments containing 2.0 grams of oligosaccharide (prebiotic), 4-treatment containing 2.0 g of mannose oligosaccharide (prebiotic) and 2.0 g of synbiotic, 5-treatment containing 4.0 g of synbiotic and 6-treatment containing 2.0 g of mannose oligosaccharide (prebiotic) and 4.0 g of synbiotic in the diet per lamb. There was no significant difference between the treatments in terms of dry matter intake. Daily weight gain data showed that on days 30 to 60, 2.0 g of synbiotic and 2.0 g of prebiotic (P= 0.03), on days 60 to 90 of 4.0 g of synbiotic and 2.0 g of prebiotic (P= 0.03) and 2.0 g synbiotic and 2.0 g prebiotic (P= 0.02) were significantly higher on days 90 to 110 than other treatments. The best feed conversion ratio at days 0 to 30 and 30 to 60, at 2.0 g synbiotic treatment (P= 0.04) and at day 60 to 90 at 4.0 g synbiotic treatment and at day 0 to 110 trials was 2.0 g of synbiotic (P= 0.04). Concentration of glucose and HDL in 4.0 g synbiotic and 2.0 g prebiotic (P= 0.02), cholesterol and BUN concentration in control (P= 0.03) and total protein in 4.0 g synbiotic and 2.0 grams of prebiotic (P= 0.02) was significantly higher. Pre-slaughter weight (P= 0.03), hot and cold carcass weight (P= 0.03), percentage of hot carcass (P= 0.02) and percentage cold carcass (P= 0.01), thigh percentage, meat pH and TBARS significant differences were found. The final data analysis showed that in daily weight gain, feed conversion ratio and carcass quantitative and qualitative traits, treatment 4 containing 2.0 g of synbiotic and prebiotic supplement had better performance than other treatments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میثم زمانی | meysam zamani
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

یداله چاشنی دل | yadollah chashnidel
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسداله تیموری یانسری | ّAsdolah Teymori Yansari
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد کاظمی فرد | Mohammad Kazemifard
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حمید دلدار | Hamid Deldar
Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-131-5&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه نشخوارکنندگان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات