پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۲۰۳-۲۳۱

عنوان فارسی تاثیر مولفه‌های دانش و جهانی‌شدن بر تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه تولیدکننده نفت
چکیده فارسی مقاله امروزه، نقش تاب‌آوری اقتصادی در راستای تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه‌های آن (مهارت‌ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری) را بر تاب‌آوری اقتصادی منتخب کشورهای درحال‌توسعه‌‌ تولیدکننده نفت‌ طی دوره زمانی 2015-2007 با استفاده از مدل FMOLS مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه حکایت از تاثیرگذاری مثبت توسعه دانش، مولفه‌های آن و ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن بر تاب‌آوری اقتصاد دارد. ضرایب عددی مهارت‌ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری هر یک به ترتیب 21/0، 11/0 و 04/0 است که در این میان مهارت‌ها و منابع انسانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تاب‌آوری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of the Components of Knowledge and Globalization on the Economic Resiliency in Selected Oil Producing Developing Countries*
چکیده انگلیسی مقاله Today, the role of economic resiliency in reaction to the shocks to the economy of countries has been one of the most important topics and has attracted the attention of researchers and experts of the world to itself. Given the importance of the subject, the persent study has examined, the effect of the triple dimensions of globalization (economic, social and political) and knowledge development and its components (the human skills and sources, the information and communication technology and finally, the innovation system), on the economic resiliency of oil producing developing countries during the period 2007 to 2015 using FMOLS method. The results of this study emphasize the positive effects of developing the knowledge, its components, and the triple dimensions of globalization on the resiliency of the economy. The numerical coefficients, 0.21, 0.11 and 0.04 respectively, of human skills and sources, the information and communication technology, the innovation system, indicate that the human skills and sources have the most effect on the resiliency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابوالفضل شاه آبادی |
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا

حسین راغفر |
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا

ساناز گهرازه |
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11116_e3e5e1f02232a7062032bfb1e43cbb40.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-2473272.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات