پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۱۵۱-۲۰۲

عنوان فارسی فراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ‌ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران
چکیده فارسی مقاله نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی‌شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می‌شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش‌های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل‌پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش‌شرط‌های بودجه‌ای و تغییر استراتژی‌های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست‌ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه‌ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه‌های تصمیم‌گیری و تعاملات فی‌مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش‌های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته‌اند، از این رو، توصیه می‌شود پژوهش‌های آتی بر نحوه قاعده‌گذاری و طراحی بازی‌های متنوع برای سناریوسازی و پیش‌بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تورم متوسط مزمن، ساختار بودجه دولت، سلطه مالی، نقدینگی،

عنوان انگلیسی The Role of Fiscal Reforms in Curbing Chronic Moderate Inflation in Iranian Economy: A Qualitative Meta-Analysis
چکیده انگلیسی مقاله During the period 1969-2017, Iranian economy’s inflation rate was on average 19 percent which did not have a downward trend; hence the name chronic moderate inflation. In the present paper, by reviewing 110 theoretical and empirical studies and 83 studies on the Iran’s economy, a meta-analysis on the role of budget structure for explaining the persistence of the chronic moderate inflation rate of Iran is presented. This analysis shows that the budget structure (deficit, operating deficit, capital surplus, and financing) has been the driving force behind the continual increase in the liquidity as well as the permanent repression of interest rates in the post-revolutionary period. Therefore, change in financial and monetary strategies (and not policies necessarily) is a precondition to control the liquidity and inflation. Accordingly, some budgetary rules are needed to improve the process of decision-making and parliament-government-central bank interactions. In addition, a clear consensus has been reached about the inflationary effects of government budgets in the Iranian economy, so it is recommended that future researches focus on how the new rules can affect interaction between the fiscal and monetary autorities using game theory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدی حاج امینی |
استادیار، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11115_7efbbcd8b076cb1c597a70e27a363e35.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-2473271.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات