پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۱۰۵-۱۵۰

عنوان فارسی بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران
چکیده فارسی مقاله فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور می‌تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به‌کارگیری داده‌های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه‌ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان‌دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال‌های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته‌های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه‌مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی‌دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Financial Development on Tax Evasion in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Tax evasion constitutes a major component of underground activities and development of financial sector -as one of the most important sectors in every country can affect its size. Considering the importance of this issue, this study tries to investigate the relationship between financial development and tax evasion and provide an answer to this question: can financial development in Iran reduce tax evasion? This study estimates the volume of tax evasion in Iran by using multiple-indicators -multiple causes (MIMIC) model and maximum likelihood method in AMOS software, for the period of 1978-2016. Then the effect of financial development on tax evasion is investigated by using ARDL Bounds test method. The results show that despite some fluctuations, volume of tax evasion has been generally increasing over the underlying period. The results of the estimation of the effect of financial development on the tax evasion indicate that financial development in Iran in long-run and short-run (with one lag) has a negative and significant impact on the tax evasion. Also, findings show that an increase in inflation, increases tax evasion and increase in GDP reduces tax evasion.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدیه رضاقلی زاده |
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

امیر حسین عالمی |
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11114_f3ee0689d9f0feb526479efb70a88750.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-2473270.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات