پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۳۷-۶۷

عنوان فارسی پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
چکیده فارسی مقاله مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ­های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی می­تواند افق مشخصی را در مسیر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقررات‌زدایی در بازار‌های محصول و کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی‌شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی‌تری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی،

عنوان انگلیسی Dynamics of the Effects of Deregulations in the Commodity and Labor Markets in MENA Countries: A Panel VAR Approach
چکیده انگلیسی مقاله The results of many studies show that rigid regulations on product and labor markets are considered as a key factor in weakening the employment conditions and have led to high unemployment rates. Given the complicated regulations in the countries of the Middle East and North Africa (MENA), studying the great dynamics of deregulation can give useful guidelines for lawmakers and policy makers. The aim of this paper is to study the effect of deregulations of commodity and labor markets on the growth and the unemployment rate in 20 MENA countries using GMM method and Panel VAR approach during the period 2005 – 2017. The results of this study show that deregulation in product and labor markets in the short run will reduce economic growth, increase unemployment and lead to recession. But in the long run, it will increase economic growth and reduce unemployment. The labor market reforms, as opposed to product market reforms, do not lead to major dynamics in economic growth. For policy-making in MENA countries, deregulation in the product market has priority over the labor market, since it has a stronger impact on the wavelength and durability of the effects.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله تیمور محمدی |
دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه عزیزخانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

حسن طایی |
دانشیار، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

جاوید بهرامی |
دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11112_1676fb25d8228dbcb98c4603ce8007a8.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات