پژوهش های اقتصادی ایران، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۱-۳۶

عنوان فارسی افزودن عامل «ریسک قیمت به عایدی» به مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای توضیح بازدهی شرکت‌های بورس تهران
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، قدرت توضیح­ دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ سال‌های 1370 تا 1393 بررسی می‌شود. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت‌اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید می‌کند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظه‌ای در بورس تهران قیمت‌گذاری می‌شود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسک‌های قیمت‌گذاری شده‌ در بورس تهران به شمار می‌رود. همچنین نشان داده می‌شود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتان‌وخیزان تفاوت چشم‌گیری ندارند، هر چند که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان به‌صورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه می‌دهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی به‌عنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید می‌شود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهادشده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمت‌گذاری می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Application of Augmented Fama-French Three Factor Model in Explaining Tehran Stock Exchange’s Firms Return Changes
چکیده انگلیسی مقاله Fama and French (1993) show that systematic risk of market, size, and book to market value constitute the common risk factors in the United States exchange market. In this study, we examine the explaining power of their model in Tehran stock exchange (TSE) for the period of 1991-2015, and explore the validity of the model in TSE. While book to market value risk is of less importance for investors in TSE, size risk is essential and is priced for a large number of firms. Further, we investigate the contribution of each risk factor in bull and bear markets. It is shown that in bull markets, investors pay more attention to size risk, and in bear markets, risk of book to market value is more important in determining the risk factor. Finally, we introduce risk of price to earning as a common risk factor and add it to Fama-French three-factor model. We emphasize its role alongside the other three factors in stock pricing in TSE.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید‌مهدی برکچیان |
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

حسین جوشقانی |
استادیار،گروه اقتصاد، دانشگاه خاتم

احسان آزرم‌سا |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیکاگو

صابر احمدی رنانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین

سپهر اکباتانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه UCLA


نشانی اینترنتی http://ijer.atu.ac.ir/article_11111_8766ade4db7d246619d7c06c60344d36.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1356/article-1356-2473267.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات