پژوهش نفت، جلد ۳۰، شماره ۹۹-۱، صفحات ۹۹-۱۱۲

عنوان فارسی برنامه‌ریزی ارسال فرآورده‌های نفتی چندگانه در شبکه خطوط انتقال براساس راه‌کار کنترل‌پیش‌بین: مدل‌سازی دینامیکی شبکه و برنامه‌ریزی بلندمدت
چکیده فارسی مقاله به منظور تأمین نیازهای اساسی سوختی مناطق مختلف، فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط پالایشگاه‌ها به‌سمت مراکز مصرف انتقال می‌یابند. شبکه خطوط لوله انتقال یکی از مهم‌ترین راه‌های حمل فرآورده‌های نفتی و مشتقات پتروشیمی در دنیا و از جمله در ایران است. از مهم‌ترین مسائل در انتقال فرآورده‌های نفتی درون شبکه انتقال، برنامه‌ریزی ارسال مواد نفتی درون خطوط لوله‌های انتقال است. مسأله مورد نظر شامل انواع مختلف محدود‌یت‌ها‌ در حوزه‌های تولید، انتقال و ذخیره‌سازی است. در این مقاله ابتدا برای یک شبکه خطوط انتقال نمونه، یک مدل دینامیکی فضای حالت با خاصیت پیش‌بینی پیشنهاد شده و سپس با استفاده از استراتژی کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل دینامیکی، روشی جدید برای برنامه‌ریزی بلندمدت ماهانه در قالب یک مسأله بهینه‌سازی مقید افق محدود ارائه شده است. برای جلوگیری از افزایش زمان حل، مسأله مورد نظر به سه مسأله متوالی ده روزه تقسیم شده و با ایده افق لغزان کنترل پیش‌بین، بهینه‌سازی فرآیند زمان‌بندی به‌طور متوالی برای مدت ده روز اجرا گردید و با حل بهینه‌سازی برون‌خط بازه‌های ده روزه، نتایج برنامه‌ریزی بلندمدت برای طول مدت یک ماه به‌دست آمد. نتایج بهینه‌سازی نشان می‌دهد مقادیر برنامه‌ریزی شده در انتهای ماه با مقادیر مطلوب برابر بوده و راه‌کار کنترلی ارائه شده می‌تواند ابزار مناسب برای برنامه‌ریزی بلند‌مدت شبکه‌های خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Planning the Transportation of Multiple Petroleum Products in Pipeline Network Based on Model Predictive Control: Modeling and Long-term Planning
چکیده انگلیسی مقاله To yield essential petroleum product demands of consumers in various regions, they must be transported from refineries to depots. Multi-product pipeline networks have a significant role in transporting various petroleum products in Iran and all over the world. The management of transportation represents a critical mission in the operation of multiple pipeline networks. This problem consists of several kinds of constraints in production capacity as well as distribution and storage activities. In this paper, first, a dynamic predictive model in the form of state space is presented, and then by applying model predictive control strategy, a new approach for finite horizon planning as a constrained optimization problem is presented. Moreover, the presented approach divides monthly problem into three consecutive 10-day horizons, then based on predictive control strategy, planning procedure for every 10-days would be on process serially and then hierarchical offline optimization results in monthly planning. Finally, the obtained results showed that the optimized plan satisfied monthly desired product constraints, so the proposed control strategy can be an applicable meta-heuristic method for planning the multiple pipeline networks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید حسین قناعتی |
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، ایران

شهرام آقایی |
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، ایران


نشانی اینترنتی https://pr.ripi.ir/article_1051_fa8f0f95b55baea140ec41b0ae9d6d0e.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-2473254.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات