پژوهش نفت، جلد ۳۰، شماره ۹۹-۱، صفحات ۸۱-۹۸

عنوان فارسی بررسی ژئوشیمیایی و تطابق نفت- نفت مخزن سروک و نفت- سنگ منشاء بخش احمدی با استفاده از داده‌های بیومارکری اجزاء اشباع و آروماتیک در یکی از میادین جنوب غرب ایران
چکیده فارسی مقاله تطابق نفت‌ها با یکدیگر و با سنگهای منشاء، نقشی اساسی در بررسی سیستم نفتی حوضههای رسوبی دارد. در این مقاله تعداد چهار نمونه نفتی (#A03#, A04#, A09#, A13) از مخزن سروک و دو نمونه سنگ منشاء (#SO1 و #SO2) مربوط به بخش احمدی سازند سروک در یکی از میادین جنوب‌غرب ایران با استفاده از دستگاه پیرولیز راک ایول، کروماتوگرافی ستونی، دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی (GC-MS)، مورد ارزیابی ژئوشیمیایی و مطالعات بیومارکری قرار گرفته‌اند. بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی و داده‌های راک ایول نمونه‌های سنگ منشاء بخش احمدی سازند سروک در کنار مطالعات بیومارکری، تأییدکننده شرایط عمیق دریایی و کروژن نوع II است. مطالعه و تعیین درصد برش‌های اشباع، آروماتیک، رزین و آسفالتن نمونه‌های مورد مطالعه بیانگر ترکیب پارافینی و بلوغ حرارتی تقریباً بالای نمونه‌های نفت و ترکیب نفتنی برای نمونه بیتومن حاصل از سنگ منشاء احتمالی در میدان نفتی مورد مطالعه است. بررسی‌های ژئوشیمیایی نشان میدهد که سنگ منشاء نمونه‌های نفتی دارای ترکیب لیتولوژیکی کربناته- شیلی بوده که در یک محیط رسوبی دریایی احیایی تشکیل شده‌اند. براساس نسبت‌های بیومارکری مشخص شد که نمونه‌های مورد مطالعه از بلوغ حرارتی بالا و حد واسطی برخوردارند. ترسیم نمودار ستاره‌ای نسبت آلکان‌های نرمال و نسبت‌های بیومارکری، دیاگرام مثلثی C27-C28-C29 استران، بیومارکرهای CPI ،Pr/(Pr+Ph) ،C32 S/(S+R) C30 (βα/αβ+βα) ،C23 TT/C30 αβ Hopane و Tm/Ts نشان می‌دهد که بین نمونه سنگ منشاء و نفتهای #A13 ،#A04 و #A03 تا حدودی قرابت در بیومارکرها وجود داشته و می‌تواند بیانگر ارتباط ژنتیکی بین نمونه‌ها باشد. نمونه نفت #A09 با فاصله بیشتر نسبت به سایر نمونه‌ها بیانگر حضور بیش از یک خانواده نفتی در مخزن سروک میدان نفتی مورد مطالعه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تطابق نفت- نفت، مخزن سروک، ژئوشیمی آلی، خانواده نفتی، بخش احمدی،

عنوان انگلیسی Geochemical Investigation, Oil-Oil Correlation of Sarvak Reservoir and Oil-Source Correlation of Ahmadi Member with Saturate and Aromatic Biomarker Data in an Oilfield from Southwest of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Correlation of oils to each other and to their source rock is an important factor in defining a basin’s petroleum system. In this paper, 4 oil samples (#A13, #A09, #A04, #A03) from Sarvak reservoir and 2 source rocks (#SO1, #SO2) from Ahmadi member of Sarvak Formation in an oil field at southwest of Iran, were evaluated geochemically with Rock-Eval pyrolysis, column chromatography, gas chromatography (GC) and gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) instruments. Moreover, thin section studies and Rock-Eval analysis along with biomarker data on source rock of Ahmadi member from Sarvak Formation indicate deep marine condition and kerogen type II. Determination of saturate, aromatic, resin and asphaltene fractions on study samples show paraffinic composition with nearly high thermal maturity for oils and naphtenic composition for extracted bitumen of probable source rock in studied oil fields. Geochemical studies indicate that the source rock of oil samples have carbonate-shale lithology in an anoxic marine environment. The biomarker ratios also show the medium to high thermal maturity of studied samples. Finally, star diagram of normal alkane and biomarker ratios, triangle diagram of C27-C28-C29 steran, variation of CPI, Pr/(Pr+Ph), C32 S/(S+R), C30 (βα/αβ+βα), C23 TT/C30 αβ Hopane and Tm/Ts versus calculated vitrinite reflex indicate that there are nearly biomarker similarities between #A03, #A04 and #A13 and source rock and can show genetic relationship. While #A09 oil sample with more space related to other samples might indicate more than one oil families in Sarvak reservoir of studied oil fields.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله میلاد سلیمانی |
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران

الهام اسدی مهماندوستی |
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران

سید علی معلمی |
پژوهشکده ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران

عزیزالله حبیبی |
گروه شیمی آلی و پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://pr.ripi.ir/article_1046_dbca03d7ea61f948fe82def5c037a241.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-2473253.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات