پژوهش نفت، جلد ۳۰، شماره ۹۹-۱، صفحات ۷۰-۸۰

عنوان فارسی مطالعه تجربی سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و ۲- ((آمینو اتیل)آمینو) اتانول
چکیده فارسی مقاله در این مقاله سینتیک جذب گاز دی‌اکسیدکربن به‌وسیله مخلوط آبی متشکل از متیل‌دی‌اتانول‌آمین و 2- ((آمینواتیل) آمینو) اتانول در یک برج دیواره مرطوب به‌صورت تجربی مطالعه شد. در آزمایش‌های صورت گرفته، گاز دی‌اکسیدکربن توسط مخلوط آبی 2- ((آمینواتیل) آمینو) اتانول و متیل‌دی‌اتانول‌آمین با نسبت مولی 1/0 در غلظت کلی M 36/3 جذب گردید. آزمایش‌ها در بازه‌ دمایی 15/313 تا K 15/343 و در سه فشار 100، 400 و kPa 700 انجام شد. جهت تعیین رابطه‌ای برای محاسبه ثابت سرعت واکنش، با توجه به داده‌های به‌دست آمده از آزمایش‌ها مکانیسم جذب گاز دی‌اکسیدکربن در مخلوط فوق به‌صورت واکنش مرتبه اول نسبت به غلظت گاز دی‌اکسیدکربن در نظر گرفته شد و در نهایت، رابطه‌ای برای محاسبه ثابت سرعت واکنش در مخلوط مطالعه شده تعیین گردید. همچنین، نتایج تجربی بیانگر افزایش میزان جذب گاز دی‌اکسید کربن در اثر افزودن تسریع‌کننده 2- ((آمینواتیل) آمینو) اتانول است، به‌طوری‌که در دمای K 15/313 و فشار kPa 100 اضافه نمودن M 3/0 دی آمین، 2- ((آمینواتیل) آمینو) اتانول به متیل‌دی‌اتانول‌آمین، میزان شار انتقال جرم را به مقدار 85% نسبت به محلول مولار متیل‌دی‌اتانول‌آمین افزایش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Kinetic Study of Carbon Dioxide Gas Absorption in Aqueous Mixture of Methyldiethanolamine and 2-((aminoethyl)amino)ethanol
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the kinetics of carbon dioxide gas absorption by an aqueous mixture of methyldiethanolamine (MDEA) 2-((aminoethyl)amino)ethanol (AEEA) in a wetted wall column were studied experimentally. In experiments, carbon dioxide was absorbed by a mixture of 2-((aminoethyl)amino)ethanol to methyldiethanolamine with a mole ratio of 0.1 at a total concentration of 3.36 molar. The experiments were carried out at a temperature range of 313.15 to 343.15 K at three pressures of 100, 400, and 700 kPa respectively. According to the data obtained from the experiments, the mechanism of carbon dioxide gas absorption in the above mixture was considered as first order reaction to the concentration of carbon dioxide gas. Finally, the absorption rate constant was calculated in the studied mixture. The experimental results showed that at 313.15 K and 100 kPa, the addition of 0.3 molar 2-((aminoethyl)amino)ethanol to methyldiethanolamine increased the amount of mass transfer flux up to 85% in comparison with that of the same aqueous solution of MDEA.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهه ادیب‌پرو |
گروه سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

علی تقی‌ذوقی |
گروه فناوری‌های تصفیه گاز، پژوهشکده توسعه فناوری‌های فرآورش و انتقال گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

امید پورعلی |
گروه سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

خالد فرصت |
گروه فناوری‌های تصفیه گاز، پژوهشکده توسعه فناوری‌های فرآورش و انتقال گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://pr.ripi.ir/article_1049_05c060b2d3729c0a187123e3c05183c5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-2473252.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات