پژوهش نفت، جلد ۳۰، شماره ۹۹-۱، صفحات ۴۲-۵۱

عنوان فارسی بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار
چکیده فارسی مقاله آشام خودبه‌خودی مکانیزم تولیدی مهمی در مخازن شکاف‌دار است. تلاش‌های بسیاری به منظور مطالعه برهم‌کنش محیط ماتریکس و شکاف در شرایطی که ماتریکس‌های اشباع از گاز یا نفت با شکاف اشباع از آب احاطه شده‌اند، صورت گرفته است. برخلاف مطالعات صورت گرفته به منظور شناسایی، ارتقاء مقیاس و ارزیابی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن نفتی، مخازن گازی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، با مطالعه فرآیند آشام و عوامل و شرایط مؤثر بر این فرآیند، آزمایش‌های آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی در شرایط مشخص طراحی و اجرا شده است. در آزمایشات انجام شده، تاثیر عوامل مختلف مانند میزان اشباع آب، شرایط مرزی و نوع سنگ در میزان آشام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با آنالیز داده‌های حاصل از مطالعه آزمایشگاهی و ارتقاء مقیاس داده‌ها، فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار ارزیابی شده و توانایی گروه‌های مقیاسی از پیش ارائه شده برای ارتقاء مقیاس در سیستم‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که برخلاف موفقیت نسبی گروه‌های بدون بعد موجود در ارتقاء مقیاس داده‌های آشام خودبه‌خودی، نیاز به رابطه جامع‌تری در این زمینه وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Experimental Analysis of Spontaneous Imbibition in Naturally Fractured Gas Reservoirs
چکیده انگلیسی مقاله Spontaneous imbibition (SI) is an important production mechanism in fractured reservoirs. Efforts have been made to study the interaction between the matrix and fractures in a situation where saturated matrixes are surrounded by gas saturated fractures. Despite previous studies on the scaling groups introduced to characterize the imbibition process in oil reservoirs, gas reservoirs have been less considered. In this research, by studying the process of imbibition and the factors and conditions affecting this process, spontaneous test experiments were designed and implemented in specific conditions. By analyzing the data obtained from the experimental study and scaling the data, the spontaneous imbibition process in gas reservoirs has been investigated, and the capability of previously proposed scaling groups for scaling spontaneous imbibition data in gas systems, has been studied. Based on the results, it is necessary that SI and its affecting factors be more accurately studied in order to provide a more acquire scaling equation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاطمه قاسمی |
گروه نفت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه شیراز، ایران

مهدی اسکروچی |
گروه نفت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه شیراز، ایران

مجتبی قائدی |
دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه شیراز


نشانی اینترنتی https://pr.ripi.ir/article_1043_f6e62623a47f76397acd65ec63938f87.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-2473250.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات