پژوهش زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱، شماره ۵۲، صفحات ۱۳۹-۱۶۰

عنوان فارسی بررسی و تحلیل ساختار ردیف و قافیه در شعر حافظ از منظر بسامد نسبی ساخت و الگوی هجایی
چکیده فارسی مقاله استخراج مؤلفه‌هایی برای تعیین سبک فردی نویسنده، از جمله مواردی است که می‌تواند اضهارنظرها دربارۀ سبک نویسنده را دقیق‌تر و بیشتر بر اساس پارامترهای قابل اندازه‌گیری نشان دهد. یکی از این پارامترها می‌تواند بررسی بسامد نسبی ساختاری خاص باشد. در این باره بررسی ساختار هجایی ردیف و قافیه می‌تواند مؤثر باشد. به این منظور این پژوهش کوشیده ‌است تا با بررسی بسامد ساخت و الگوی هجایی ردیف و قافیه در اشعار حافظ، میزان استفاده این شاعر بزرگ را از هر یک از ساخت‌های هجایی زبان فارسی در ردیف و قافیه و همچنین چینش این ساخت‌ها در هر یک از الگوهای هجایی بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد که نسبت ساخت هجا در شعر حافظ با زبان طبیعی فارسی تاحدودی هماهنگی دارد. به لحاظ الگوی هجا، شاعر از الگوهای بسیار متنوعی استفاده کرده ‌است. به لحاظ بسامد الگوهای به کار گرفته شده نیز الگوهای متفاوت از بسامدهای متفاوتی برخوردارند. هر چند شاعر در الگوی تک-هجایی رغبتی به استفاده از هجای باز نشان نداده ‌است، در الگوهای چندهجایی به خوبی از این هجا استفاده کرده ‌است. این پژوهش نشان می‌دهد که شاعر در استفاده از برخی از الگوها با محدودیت‌هایی مواجه است که از آن جمله می‌توان به استفاده نکردن از الگوهایی که با cvcc آغاز می‌شوند در الگوهای دو هجایی اشاره کرد. این پژوهش همچنین نشان ‌می‌دهد که در کاربرد هر یک از ساخت‌ها در مجموع الگوها، ساخت cv بر دو ساخت cvc و cvcc برتری یافته ‌است. به لحاظ میانگین کاربرد هر یک از ساخت‌های سه‌گانه در مجموع هجاهای ردیف و قافیه، هجای cv در رتبه اول و هجاهای cvc و cvcc در جایگاه‌های بعد قرار دارند که هم به لحاظ رتبه و هم بسامد نسبی با زبان گفتاری و نوشتاری همراهی می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حافظ، ردیف، قافیه، الگوی هجایی ، نسبت ساخت هجایی،

عنوان انگلیسی Investigating and analyzing the structure of the row and rhyme of Hafez's poetry From the perspective of relative frequency construction and syllable pattern
چکیده انگلیسی مقاله Extracting components to determine the author's personal style is one of the things that can show the author's style more accurately and better based on measurable parameters. One of these parameters is the study of the relative frequency of a particular structure. In this regard, the study of the syllabic structure of the row and rhyme can be effective. For this purpose, this research has tried to determine the frequency of construction and the syllabic pattern of rows and rhymes in Hafez's poems. The study also aims to examine the extent to which Hafez uses each of the syllable structures in the row and rhyme and the arrangement of these structures in each syllable pattern. This research shows that the ratio of syllable construction in Hafez's poetry is somewhat in harmony with the natural Persian language. In terms of syllable pattern, the poet has used a wide variety of patterns. In terms of frequency, the patterns used also have different frequencies. Although the poet has shown no interest in using open syllables in the one-syllable pattern, he has used this syllable well in multi-syllable patterns.This study shows that the poet has limitations in using some patterns, such as not using patterns that start with cvcc in two-syllable patterns. This study also shows that in the application of each of the constructions in total patterns, the construction of cv is superior to the constructions of cvc and cvcc. In terms of the average use of each of the three constructions in all row and rhyme syllables, cv syllables are in the first place and cvc and cvcc syllables are in the next positions, which in terms of both rank and relative frequency is accompanied by spoken and written language.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهرزاد منصوری |
دانشگاه شیراز


نشانی اینترنتی http://literature.ihss.ac.ir/WebUsers/Farhang/UploadFiles/OK/13970429113224143365-F.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات