پژوهش آب در کشاورزی، جلد ۳۴، شماره ۱، صفحات ۱۵-۲۸

عنوان فارسی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور
چکیده فارسی مقاله اینتحقیقبهمنظورشبیه­سازیاجزایبیلانآبدرمقیاسمزرعه­ای،پیش­بینیرطوبتدرنیمرخخاک،وهم چنینعملکرد دانهدرمزارعتحتآبیاریگندمدردشتنیشابورانجامشد. در این راستا، تعداد سه مزرعهدرنقاطمختلفدشتانتخابگردید. داده­های ورودی مدلAquaCrop شامل پارامتر های هوا،خاک، گیاه و عملیات زراعیدرهرکدامازمزارعجداگانه جمع­آوریگردید و سپساطلاعاتموردنیازمدلو ویژگی­هایزراعیگندمواسنجیشد. اندازه گیری رطوبت خاک مزارع از سه عمق (30-0، 60-30 و90-60) سانتی متر و در پنج نوبت در فصل زراعی انجام شد. برای ارزیابی کارآیی مدل از آماره­های متوسط خطای ریشه میانگین مربعات(RMSE)، کارآیی مدل (EF) و خطای برآورد (Pe) استفاده شد. نتایجحاصلازشبیه­سازیرطوبتدرنیمرخخاکنشاندادکهمدل مزبورمقداررطوبترادرعمق­هاو زمان­هایمختلفبهخوبیشبیه­سازیمی­کند. نتایج تحقیق نشان داد که آماره های ارزیابی کارآیی مدل در مرحله واسنجی برای شبیه­سازی رطوبت خاک در همه مزارع به­ترتیب 032/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گندم آبی، زی توده، کارآیی مصرف آب،

عنوان انگلیسی Simulation of Soil Moisture and Yield for Wheat Using AquaCrop Model under Field Conditions in Neyshabur Plain
چکیده انگلیسی مقاله This study was conducted to simulate water balance components at field scale, predict soil moisture profile, and grain yield in irrigated wheat fields in Neyshabur plain. In this regard, three farms were selected in different parts of the plain. AquaCrop input data including air, soil, and crop parameters were collected at each farm separately, then, the required model parameters and wheat crop data were calibrated. Root mean square error (RMSE), model efficiency (EF) and prediction error (Pe) were used to evaluate the model performance. The results of moisture simulation in soil profile showed that the model correctly simulated moisture content at different depths and times. The statistical parameters used for evaluating efficiency of the model at the calibration stage for simulating soil moisture in all farms were 0.027
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گندم آبی, زی توده, کارآیی مصرف آب

نویسندگان مقاله میثم عابدین پور |
استادیار گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.

هادی دهقان |
استادیار گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران

مهدی مکاری |
استادیار گروه علوم و مهندسی آب- مرکز آموزش عالی کاشمر

هادی معماریان |
دانشیار، گروه آبخیزداری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران


نشانی اینترنتی https://wra.areeo.ac.ir/article_121908_995f830a76042760663503fe548ce3c9.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1318/article-1318-2473206.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات