هویت شهر، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۸۱-۹۴

عنوان فارسی سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیبایی‌شناختی در مسکن شهری (مطالعه موردی: محله جمال آباد)
چکیده فارسی مقاله دست‌یابی به محیطی مطلوب و زیبا ، توقعی است که هر شهروند از محیط دارد. هدف این مقاله تدوین عوامل موثر بر کیفیت زیبایی شناسی در مسکن شهری است. پژوهش از نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است و بر اساس هدف بنیادی-کاربردی می باشد. درجمع آوری اطلاعات که از شیوه کیفی و محتوایی با استفاده از مطالعات اکتشافی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از مطالعات، بیان می کند که در ابعاد سازنده فضا (کالبدی ، عملکردی، اجتماعی، ادراکی و زیست محیطی) در محیط مسکونی در دو قلمرو ساختمان و محله دارای ویژگی هایی است که در دو زمینه زیبایی عینی و ذهنی کیفیت زیبایی شناختی محیط را فراهم آورد، مطرح گردیده است. به عنوان نمونه موردی محله جمال آباد تهران این شاخص ها سنجش گردید که بیانگر آن است که در بعد کالبدی کمترین توجه به ابعاد زیبایی شناختی مسکن شده‌است. درنهایت، پیشنهاد‌هایی در جهت دستیابی به محله زیبا ارائه گردیده است. برایند استفاده از این شاخص در طراحی محله سبب حصول زیبایی می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of the Factors Affecting Aesthetic Quality in Urban Housing (Case Study: Jamal Abad)
چکیده انگلیسی مقاله Throughout human history, beauty has always been at the center of individual needs. Getting to a desirable and beautiful environment is the expectation that every citizen has from the environment. Today, due to urbanization and modern-life and the provision of housing, the aesthetic aspect of urban spaces and housing has been neglected and more attention has been paid to functional and economic dimensions. This is descriptive-analytic research, based on the fundamental-practical purpose. Information gathering of this research refers to using qualitative and content-based exploratory studies. The purpose of this research is to achieve the principles and criteria for designing urban housing and beautiful residential environment. In this regard, because of overlooking the building's interior in urban design, in this research, the domain of design refers to its structure and its features studied on a micro-level. On the other hand, the quality of the building and surrounding environment that correspond to the residential area studied in a macro level. According to the structure of the Maslow neighborhood pyramid, the neighborhood must satisfy the basic needs of its inhabitants, such as shelter demanding, the provision of basic and daily needs, easy and convenient access to services. Finally, the neighborhood should be pleasing and attractive. Beauty is not just in the bodywork and facade of the buildings. Not only is objective beauty but also it would be a mental one. This leads to paying more attention to the memories, values, identities, partnerships and social interactions, increasing in the human mind. This research indicates that the feeling of beauty is not restricted to the environment. However, beauty should include all the dimensions of the constructive space, which are physical, functional, social, perceptual, and environmental. Beauty is understandable and sensible in both objective and subjective dimensions. This shows that beauty includes three dimensions of structural, sensory and mental features. In beautiful structure dimension if the principles, rules and common features of beautiful phenomena reproduce properly, an artificial phenomenon, the phenomenon will be built to beauty. In the sensual aspect of beauty, beauty is not only limited to the visual world, but it is perceived through the five senses. Moreover, the subjective beauty of the factors affecting the perception of beauty in the mind, such as cultures, values, inherent sensitivities, etc. The results of the research demonstrate that the availability of the aesthetics qualification in the dimensions of the constructive space, known as physical, functional, social, perceptual and environmental, is necessary to have indicators in this dimension. Therefore, through these indicators, beauty can be felt in all dimensions of the space constructor and these beauties are objective and subjective.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله افسانه معصومی |
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی،، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، ، پردیس، ایران.

مریم قلمبر دزفولی |
استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، ، پردیس، ایران.(مسئول مکاتبات)


نشانی اینترنتی http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_15936_498a3908a335517804a363289bafd51c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1307/article-1307-2473202.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات