هویت شهر، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۱۹-۳۰

عنوان فارسی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول)
چکیده فارسی مقاله هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است که با ایجاد در نظام مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک اقتصادی خلاق، به‌اندازه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها با برداشت‌های میدانی و توزیع 176 پرسشنامه در میان کسبه محله بازار و ساکنین که به روش طبقه‌ای سیستماتیک انتخاب‌شده بودند، گردآوری‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد شاخص‌هایی که می‌توان در بازآفرینی محله قدیم بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق استفاده کرد عبارت‌اند از صنایع‌دستی، صنایع خلاق (صنایع فرهنگی) و صنعت گردشگری. اطلاعات به‌دست‌آمده، با استفاده از آزمون‌های برازش نکویی «خی دو»، «تی تک نمونه‌ای» و «رتبه‌بندی فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شده است. درنهایت با استفاده از آزمون مقایسه‌ای دلفی مدل‌های راهبرد دهی، راهبردهای مناسب جهت بازآفرینی محله بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق پیشنهادشده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Regeneration an old urban texture with an emphasis on creative economy (Case Study: Dezful Bazaar Neighborhood
چکیده انگلیسی مقاله Achieving economic development is one of the most important goals of planners and city managers, which can be achieved through the establishment of urban management system along with access to services and facilities and the utilization of social amenities of residents of the neighborhood. This research focuses on the regeneration of the Dezful bazar neighborhood with an emphasis on creative economics. Strengthening the creative economy or the creative industry is increasingly emphasized by city officials. It is a platform for the development of the economy or even the city as a whole. The creative economy tends to develop in large cities or in centers with historic capital. What is important here is the ability to attract capital and develop natural resources through the attention to local capital and the growth of existing businesses. In this research, the traces of economic regeneration in urban regeneration approaches and theories have been investigated and their role has been clarified and several examples of foreign and domestic urban regeneration projects have been introduced. In this study, firstly, the recognition of the Dezful bazar neighborhood and its historical context as the base studies is examined and then the potential of the creative economy in the neighborhood is discussed. The research methodology is descriptive-analytical based on the subject and objectives. This research is also involved with the case study method, that is, the results of the studies carried out are to provide suggestions for a particular instance (the same neighborhood). Data were collected by a closed questionnaire and a targeted interview. In this study, commercial modeling techniques are used to analyze the information obtained, and the obtained economic indicators are extracted from the results. According to this method, what are the "indicators of creativity that can be effective in regeneration the economist in the Dezful city bazaar neighborhood?" At first, the background of this approach has been studied in the opinions of the thinkers and urban experts and their main ideas have been extracted. Also, by using a questionnaire and interviewing of the bazaar neighborhood, the views of the residents were gathered in relation to the research questions. In the end, proposals will be made regarding bazaar neighborhood regeneration with a creative economics approach, and the practical implications of these proposals will be presented in most executive projects. Data gathered from questionnaires were analyzed using Chi-square, T-test, and Friedman rankings. Finally, with the help of Delphi's comparative test, suitable strategies for a redevelopment of the Dezful city Market neighborhood and the creative economy approach are proposed. At first, the background of this approach has been studied in the opinions of the thinkers and urban experts and their main ideas have been extracted. Also, by using a questionnaire and interviewing of the bazaar neighborhood, the views of the residents were gathered in relation to the research questions. In the end, proposals will be made regarding bazaar neighborhood regeneration with a creative economics approach, and the practical implications of these proposals will be presented in most executive projects.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیده معصومه بزرگ زاده |
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

سید نادر پورموسوی |
استادیار گروه شهرسازی دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

بهزاد وثیق |
استادیار گروه معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.


نشانی اینترنتی http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_14216_303488f839a91a2346edb7402241fe89.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1307/article-1307-2473197.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات