مهندسی آبیاری و آب ایران، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۱-۱۷

عنوان فارسی بررسی جامع اثر ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانهای نشتی نامحدود و محدود بر هیدرولیک جریان غیردائمی آب زیرزمینی
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش یک حل تحلیلی جدید به منظور مقایسه اثر ضریب قابلیت انتقال، ضریب ذخیره و نشت ویژه آبخوان های نشتی نامحدود و محدود در حالت جریان غیر دائمی آب های زیرزمینی با به دست آوردن یک حل دقیق ارائه شده است و این نتایج حاصل شد: 1- افزایش ضریب قابلیت انتقال، ضریب ذخیره و نشت ویژه آبخوان نشتی نامحدود و محدود، موجب کاهش مقدار افت سطح پیزومتریک می شود. 2-در همه آنالیزهای حساسیت بررسی شده مشاهده شد که در ضریب قابلیت انتقال، ضریب ذخیره و یا نشت ویژه یکسان، مقدار افت سطح پیزومتریک آبخوان نشتی نامحدود نسبت به آبخوان های نشتی محدود بیشتر است و مقدار افت سطح پیزومتریک آبخوان نشتی محدود 2 نسبت به محدود 1 بیشتر است. 3- افزایش ضریب قابلیت انتقال و نشت ویژه آبخوان نشتی نامحدود و محدود موجب می شود که جریان آب زیرزمینی زودتر به حالت دائمی برسد.4- افزایش ضریب ذخیره آبخوان نشتی نامحدود و محدود موجب می شود که جریان آب زیرزمینی دیرتر به حالت دائمی برسد. 5- در ضریب قابلیت انتقال، ضریب ذخیره و یا نشت ویژه یکسان، آبخوان نشتی نامحدود نسبت به محدود دیرتر به حالت دائمی می رسد و آبخوان نشتی محدود 1 نسبت به محدود 2 زودتر به حالت دائمی می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comprehensive study of the effect of hydrodynamic coefficients of infinite and finite leakage aquifers on hydraulics of unsteady groundwater flow
چکیده انگلیسی مقاله In this study with respect to the sensitivity analysis of transmissibility coefficient, storage coefficient and specific leakage of infinite and finite leakage aquifers in the unsteady flow state of groundwater, which was carried out using an analytical method, these results were obtained: 1. Withincreasing the coefficients of transmissibility, storage and specific leakage of infinite and finite leakage aquifer, the drawdownreduces. 2. In all of the examined sensitivity analysis, it was observed that the drawdown of infinite leakage aquifer is more than the finite leakage aquifer and the drawdown of finite leakage aquifer 2 is more than the finite leakage aquifer 1. 3. With increasing the transmissibility coefficient and specific leakage of infinite and finite leakage aquifer, the groundwater flow reaches earlier to steady state. 4. With increasing the storage coefficient of infinite and finite leakage aquifer, the groundwater flow reaches later to steady state. 5. Infinite leakage aquifer reaches the steady state later than the finite leakage aquifer and finite leakage aquifer 1 reaches the steady state earlier than the finite leakage aquifer 2.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ایرج سعیدپناه |
استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

سیامک طاهری |
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه زنجان


نشانی اینترنتی http://www.waterjournal.ir/article_109908_3c10e27a0a9a80454be3a0695dbe8b10.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات