مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۴۴۹-۴۷۴

عنوان فارسی تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
چکیده فارسی مقاله خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می‌شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می‌گیرند؛ از این‌رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت‌ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی‌اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت‌ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به‌نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت‌ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه‌ها، خدمات و حمایت‌های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می‌دهند؛ از این‌رو می‌توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت‌بندی مضمونی نحوه شکل‌گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحول، توسعه، جنسیت، خانواده، معنا،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Family is an interdisciplinary institution between the individual and the society.In the institution of the family, the result of individual transformations is transferred to the society, and individuals are also affected by the transformations of the society. Hence, the family is a valuable element of society. If society and governments do not consider the changes in the family and the members,and ignore them as the institutional desire for stability, or if the family ignores the goals of the society and the governments, this institution will be the place of conflict and disagreement between governments and individuals.This research seeks to trace the image of family transformation in the documents of the Economic,Social and Cultural Development Plan Act of the Islamic Republic of Iran after the Islamic Revolution.As a result of this study, it appears that governments believe in kind of stability in the family concept with a desire to create an Ideal family version. In the other words,the objective and subjective changes of the family are neglected from the perspective of governments,and they provide their plans, services and support to the sideal family of their desired level.Therefore,the semantic transformation of the family in the historical course of these documents can be interpreted as a tendency to stability.This research, by qualitative content analysis method,with conceptualized formation of the semantic transformation of family by examining six development documents try to extract the concepts and themes forming this concept.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تحول, توسعه, جنسیت, خانواده, معنا

نویسندگان مقاله فضه سادات حسینی |
دانشجوی دکتری حقوق زن در اسلام دانشگاه تربیت‌مدرس

تقی آزاد ارمکی |
استاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مهری بهار |
دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

هاجر آذری |
استادیار دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیتمدرس


نشانی اینترنتی https://jisr.ut.ac.ir/article_76927_45090584968e5e53a90039f307acd420.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1200/article-1200-2472690.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات