مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۴۲۳-۴۴۷

عنوان فارسی فضای کنشی درون خانواده و رضایت از زندگی زناشویی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ارومیه)
چکیده فارسی مقاله به‌دنبال تحولات و تغییرات روبه‌رشد در ساختار جوامع بشری، نهاد خانواده نیز از این تحولات مستثنا نمانده است. در زمان حاضر ناسازگاری زناشویی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است که به نهاد خانواده آسیب می‌رساند و به‌تدریج جامعه را به وضعیت بحرانی و تا مرز متلاشی‌شدن ارزش‌ها می‌کشاند. هدف از این مطالعه تأثیر فضای کنشی درون خانواده بر رضایت از زندگی زناشویی زنان است. فضای کنشی خانواده براساس نظریه نظم اجتماعی پارسونز و چلبی در ابعاد هم‌شکلی، هم‌بختی، هماهنگی و همدلی سنجیده شده است. براساس شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران، 380 نفر از زنان متأهل شهر ارومیه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات نیز پس از جمع‌آوری داده‌ها با ابزار پرسشنامه، به‌کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. متغیرهای همسانی عقیدتی، مشورت در تصمیم‌گیری‌ها، قدرت زن در خانواده، احساس امنیت در خانواده، احترام زن در خانواده، دخالت‌نکردن دیگران، همکاری شوهر در کارهای خانه، اعتماد به شوهر، احساس فشار نقش در انجام نقش و گفت‌وگوی زن و شوهر با هم، هم‌زمان وارد مدل شدند. درنهایت متغیرهای گفت‌وگوی زن و شوهر با هم، احترام زن در خانواده، مشورت در تصمیم‌گیری‌ها و احساس امنیت در خانواده در مدل باقی ماندند و این متغیرها 36/0 از واریانس متغیر رضایت از زندگی را تبیین کردند. نتایج نشان می‌‌دهد ساختار فضای کنشی درون خانواده تأثیر معناداری بر رضایت از زندگی زناشویی زنان دارد و با تغییر فضای کنشی خانواده از هم‌بختی و هم‌شکلی به هماهنگی و همدلی، میزان رضایت از زندگی زناشویی افزایش می‌یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارومیه، خانواده، رضایت، زناشویی، زنان، هم‌بختی، همدلی،

عنوان انگلیسی Actional Space within the Family and Marital Satisfaction (Case study: Married women in Urmia)
چکیده انگلیسی مقاله Following the developments and changes that are taking place in the structure of human societies, The family unit has not been spared from these developments. Therefore, marital incompatibility has become a social problem that harms the institution of the family and gradually leads the society to a critical situation and to the point of disintegration of values. The aim of this study was to investigate the effect of action space within the family on women's marital satisfaction. According to Parsons and Chalby's theory of social order, the action space of the family is measured in terms of similarity, togetherness, harmony and empathy. Based on a simple random sampling method, 380 married women in Urmia were selected as statistical samples and after collecting data, the information was analyzed by SPSS software. The variables of ideological similarity, counseling in decisions, women's power in the family, feeling of security in the family, respect for women in the family, non-interference of others, husband's cooperation in housework, trust in husband, feeling of pressure in role and the couple's dialogue with each other entered the model at the same time. Eventually, the variables of the couple's dialogue with each other, respect for the woman in the family, consultation in decisions and a sense of security in the family remained in the model, and these variables were able to explain 0.36 of the variance of life satisfaction. The results showed that the structure of the action space within the family has a significant effect on women's marital satisfaction and by changing the family's action space from similarity, togetherness to harmony and empathy, it has increased the satisfaction of marital life. Following the developments and changes that are taking place in the structure of human societies, The family unit has not been spared from these developments. Therefore, marital incompatibility has become a social problem that harms the institution of the family and gradually leads the society to a critical situation and to the point of disintegration of values. The aim of this study was to investigate the effect of action space within the family on women's marital satisfaction. According to Parsons and Chalby's theory of social order, the action space of the family is measured in terms of similarity, togetherness, harmony and empathy. Based on a simple random sampling method, 380 married women in Urmia were selected as statistical samples and after collecting data, the information was analyzed by SPSS software. The variables of ideological similarity, counseling in decisions, women's power in the family, feeling of security in the family, respect for women in the family, non-interference of others, husband's cooperation in housework, trust in husband, feeling of pressure in role and the couple's dialogue with each other entered the model at the same time. Eventually, the variables of the couple's dialogue with each other, respect for the woman in the family, consultation in decisions and a sense of security in the family remained in the model, and these variables were able to explain 0.36 of the variance of life satisfaction. The results showed that the structure of the action space within the family has a significant effect on women's marital satisfaction and by changing the family's action space from similarity, togetherness to harmony and empathy, it has increased the satisfaction of marital life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله افشار کبیری |
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

رقیه خاکپور |
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان


نشانی اینترنتی https://jisr.ut.ac.ir/article_76925_3e84723e95f3763350606d22b8dd0978.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1200/article-1200-2472689.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات