مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۳۱۵-۳۴۲

عنوان فارسی کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، چرایی وقوع رفتار چشم‌ و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل شهر یزد بررسی کرده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. درمجموع، 245 نفر از زنان متأهل شهر یزد در سال 1398 به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ‌شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه زنان متأهل شهر یزد کمتر از متوسط است. همچنین یافته‌ها بیان می‌کند متغیرهای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده به‌خوبی رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می‌کند. نتایج تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد متغیرهای این پژوهش، 1/25 درصد از تغییرات رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه را در میان زنان متأهل تبیین می‌کند و دو متغیر کنترل رفتاری درک‌شده و قصد رفتار چشم‌ و هم‌چشمانه تأثیر معناداری در وقوع این رفتار دارد. در حالت کلی، نتایج به‌دست‌آمده، گزاره‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند همان‌گونه که نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده مطرح می‌کند، قصد رفتار چشم ‌و هم‌چشمانه و کنترل رفتاری درک‌شده به وقوع رفتارهای چشم ‌و هم‌چشمانه منجر می‌شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Experimental Application of Theory of Planned Behavior in explaining the behavior of keep up with the Joneses of Married Women in Yazd
چکیده انگلیسی مقاله The present study based on the theory of planned behavior, investigates the causes of behavior of keep up with the Joneses among married women in Yazd. The research was conducted through a survey method and data collection tools were a researcher-made questionnaire. Overall, 245 married women in Yazd city were selected by multistage cluster sampling method in 2019 and answered the questionnaire. The results showed that the average behavior of keep up with the Joneses of married women in Yazd was lower than average. The findings also show that the variables of the theory of planned behavior well explain behavior of keep up with the Joneses among married women. The results of regression analysis showed that the variables of this study accounted for 25.1% of the changes in behavior of keep up with the Joneses among married women and two variables of perceived behavioral control and intention of behavior of keep up with the Joneses had a significant effect on the occurrence of behavior of keep up with the Joneses. In general, the results support the propositions of the theory of planned behavior and show that, as the theory of planned behavior puts it, intention of behavior of keep up with the Joneses and perceived behavioral control lead to the occurrence of behavior of keep up with the Joneses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیدعلیرضا افشانی |
دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

علی روحانی |
استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

عاطفه عبدی نژاد |
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی https://jisr.ut.ac.ir/article_76920_e66dc79b0b67848835184601ef7d3710.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1200/article-1200-2472685.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات