مطالعات مدیریت ورزشی، جلد ۱۲، شماره ۶۰، صفحات ۱۷-۳۴

عنوان فارسی شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش (رویکردی کیفی)
چکیده فارسی مقاله ازآنجاکه دانش مهم‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت‌تأثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش‌بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس مصاحبه‌های عمیق با متخصصان، داده‌های پژوهش جمع‌آوری شدند. براساس نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد ساخت‌گرا داده‌ها کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه دسته‌بندی می‌شود. در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به فرد مؤلفه‌های نهادینه‌سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به سازمان مؤلفه الزامات و بسترهای اقتصاد دانش‌بنیان، در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه مؤلفه توسعه علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش مؤلفه کلان‌نگری بیشترین تأکید را داشتند. به‌صورت‌کلی، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که در اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی‌بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصه ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست‌گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش‌نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مؤلفه‌های آن فراهم شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اقتصاد،اقتصاد دانش‌بنیان،توسعه اقتصادی،ورزش،روش کیفی،

عنوان انگلیسی Identifying Components and Levels of Knowledge-Based Economy in Sport (A Qualitative approach)
چکیده انگلیسی مقاله Because of Knowledge is the most important source of knowledge-based economy, Economy in sports is influenced by the evaluation of the knowledge-based economy. The aim of this study is Identifying and levels of knowledge-based economy in sport which was conducted through qualitative research method with fundamental-exploratory nature. Research data was collected through snowball sampling method and based on in-depth interviews with experts. Data were analyzed after coding according to grounded theory and data constructivist approach. The results indicated that knowledge-based economy is categorized into three levels: individual-dependent knowledge-based economy, organization-dependent knowledge-based economy and society-dependent knowledge-based economy. Institutionalizing of knowledge along with knowledge management in individual-dependent knowledge-based economy, requirements and substrates of the knowledge-based economy in organization-dependent knowledge-based economy, scientific development in society-dependent knowledge-based economy and holism in definitions of the knowledge-based economy in sport had the most agreement among the interviews. As a conclusion of findings, in knowledge-based economy in sport, production and distribution is based on application of information and knowledge. Regarding importance of levels and components of knowledge-based economy in sport, policymaker in sport must to prepare implements and practices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم امینی |
کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ناهید اتقیا |
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

رسول نوروزی سید حسینی |
استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات