مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۲۱۴-۲۲۱

عنوان فارسی سونامی آینده، ناامنی جاده های ایران بر بخش سلامت: آیا سیاستگذاران راهکارهای نوآورانه را می شناسند؟
چکیده فارسی مقاله تصادفات جاده­ای، یک بحران و مشکل عمده سلامت عمومی و از اولویت های سیاسی هر کشوری برای مقابله با آن در سراسر جهان می باشد. در ایران، صدمات جاده ای نقش پررنگ تری دارد و در بین کشورهای با بدترین حالت ناامنی جاده ها، (وضعیت قرمز) در بین 5 کشور اول جهان قرار دارد. آمارها نشان میدهد با وجود آنکه ﺟﻤﻌﻴﺖ کشور ایران ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن می باشد، اما درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای این ﻛﺸﻮر 2درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت جهانی و 1.5برابر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .در کشور ایران برای ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات، با توجه به تجربه سایر کشورها و چالش های تشدید ناایمنی جاده ها در آینده، ابتدا نیازمند تدوین سناریو محتل برای آینده ناایمنی جاده می باشیم و سپس، در نظر گرفتن عواملی نظیر، تشکیل شورای دائم ایمنی جاده برای نظارت و ارزیابی ایمنی جاده می تواند بسیار مفید باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناامنی جاده، سیاست گذاران، سلامت،

عنوان انگلیسی Future Risks, Insecurity of Iranian Roads on Health Sector: Do Policymakers Know Innovative Solutions?
چکیده انگلیسی مقاله Road accidents are a major public health problem and a political priority for any country around the world. In Iran, road injuries play a more prominent role, and among the countries with the worst road insecurity (red status), it is among the top five countries in the world. Statistics show that Iran's population is about one percent of the world's population,But the percentage of road casualties in Iran is 2% of global casualties and one a half global average In Iran, for road safety and accident reduction, given the experience of other countries and the challenges of unsafe road intensification in the future, we first need to formulate a scenario for the unsafe future of the road and then, considering factors such as the formation of a permanent council. Road safety can be very useful for monitoring and evaluating road safety.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ناامنی جاده, سیاست گذاران, سلامت

نویسندگان مقاله موسی بامیر |
پژوهشگر علم‌سنجی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، ایران

علی مسعود |
دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری در سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

رضا دهنویه |
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی‌درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43221_a1db4cfcd4c60fb056730bb74ba8115c.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات