مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱۷۰-۱۹۱

عنوان فارسی تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان : یک مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله رأی دهنده ای را تصور کنید که می‌خواهد میان دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رأی دهد. پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد این است که او بر چه اساسی تصمیم می گیرد و به کدام یک از نامزدها رأی می دهد. برای پاسخ به این پرسش که رفتار رأی دهی شهروندان اصفهانی بر چه اساسی شکل میگیرد، سه مدل اصلی رأی دهی شامل: مکتب کلمبیا (مدل طبقاتی)، مدل میشیگان (هویت حزبی) و مدل داونزی (انتخاب عقلانی) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حاضر نشان می دهد وجه غالب الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از انتخابات شورای اسلامی شهر با توجه به مدل میشیگان که معتقد است شاخص IPP (طبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی – جناحی » بر رفتار انتخاباتی تأثیر می گذارد، مورد تایید واقع شده است.این پژوهش با رویکردی علی – تحلیلی به بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی پرداخته است. داده های این پژوهش از آمار و اطلاعات وزارت کشور در مورد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان گرفته شده است. همچنین از تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی استفاده شده است. نتایج تحلیل بولی نشان می دهد که رشد یافته ترین مناطق شهری اصفهان 4،6،13،3،1،5 و 8 که بالاترین میزان تحصیلات، درآمد و برخورداری از زیرساخت های فرهنگی را دارند بیشترین رأی خود را به اصلاح طلبان داده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Explaining the Electoral Behavior in Citizens of Isfahan by Emphasizing on Columbia and Michigan Model (Case Study: the Fifth Election of City Councils of Isfahan, 2016)
چکیده انگلیسی مقاله Consider a voter who is willing to vote for one candidate among the other two or more nominees. In this sense, the important question that might be raised by researchers is that what is the rationale behind the voters’ decision and which candidate is their possible choice. For the sake of understanding the basic tenet of citizens’ voting behavior in Isfahan, three main voting models have been evaluated including Columbia School, Michigan Model. According to the present findings, the dominant pattern of citizens’ voting behavior in the fifth Election of City Councils of Isfahan was confirmed based on Michigan Model in which the IPP index (The Index of Political Predisposition i.e. social class and urban area of residence) influences voting behavior through an important variable called “Party-factional identity.” The present sociological study aimed to investigate the citizens’ voting behavior in Isfahan based on a causal-analytic approach. Moreover, the Boolean algebra technique is used in comparative analysis. As the results of Boolean analysis showed, it can be claimed that the citizens who mostly voted for reformists were the residents of the most developed urban areas of Isfahan including 5,1,3,13,6,4, and 8 that have the highest levels of education, income and cultural infrastructure.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید دهقانی |
استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43219_e25018cb9a5b59c4bacc6261e1b57d43.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات