مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱۰۲-۱۲۷

عنوان فارسی توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا
چکیده فارسی مقاله امروزه؛ ابعاد اجتماعی فضای شهری بیش از هر زمان مورد توجه برنامه ریزان قرار داشته و یافتن ارتباط بین کیفیت های فضایی و مفاهیم اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. لذا آبشخور نظری پژوهش حاضر؛ مطلوبیت سنجی هم پیوندی مردم – فضا در سکونت گاه های غیر رسمی شهر زنجان با رویکرد توانمندسازی آن بوده است. با عنایت به گستره موضوعی و ابعاد مساله، هدف پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و بر رویکرد آینده پژوهی استوار بوده است. نتایج نشان داد توجــه بــه محرکه اجتماعــی شــرط انکارناپذیــر همپیوندی مردم-فضا وتوانمندســازی محله هــای اســکان غیررســمی شهر زنجان از این طریق بوده اســت، لذا با توجه به وجود رابطه معنادار میان شاخص های اجتماعی همپیوندی ، بی توجهی به ظرفیت های اجتماعی بالفعل در تمهیدات برنامه ریزی و مداخله در این ناحیه، ارتقای کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توانمندسازی، همپیوندی مردم- فضا، پاسخگویی اجتماعی، شهر زنجان،

عنوان انگلیسی Empowering Informal Neighborhoods with People-Space Interconnection Approach (Case Study: Zanjan Informal Settlements)
چکیده انگلیسی مقاله Space is a social thing that is produced and redeveloped in each period according to the requirements of time, social, political and economic conditions. In this regard, today, social dimensions of urban space are more than ever considered by planners, and the revival of civil life, the socialization of urban space, is one of the most important necessities for achieving humanitarian urbanization. In this regard, the present research has focused on the desirability of urban space, with an emphasis on increasing people's interconnectedness - space in the informal settlements of Zanjan. Given the scope of the subject and the dimensions of the problem, the type of research is exploratory-analytic and based on the approach of future studies. The results of the research showed that in the study area, the social index has the highest utility in the link between people and space. Subsequently, environmental indicators with scores (t = 0.251), bodies with scores (t = 0.192), and economics with scores (t = 0.386) are in the next ranks. This procedure shows that in this range of social conditions, better people's dissatisfaction with the weakness of urban management in services and the weakness of economic and physical infrastructure.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدتقی حیدری |
استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

صادق برزگر |
استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

محسن احدنژاد روشتی |
دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43216_fd2b80ab2f87c4b1a47347e12ba5fc36.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات