مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۸۰-۱۰۱

عنوان فارسی طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه
چکیده فارسی مقاله بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها شبکه گسترده‌ای از سازمان و مراودات تجاری را در برمی‌گیرد و در این میان وجود مزیت‌های فراوان بانکرینگ، کشورهای مختلف را به توسعه این صنعت ترغیب کرده است. این مقاله درصدد است با توجه به اهمیت و سودآوری این حوزه، صنعت بانکرینگ کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با تاکید بر کنشگران این حوزه، مدلی برای توسعه آن ارائه نماید. رویکرد پژوهش به صورت کیفی اکتشافی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان این صنعت است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند بوده و بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شده و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. درنهایت مدل به دست آمده در 4 گام اصلی سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات حمایتی، عملیات مناسب بانکرینگ و خدمات جانبی و همچنین اقدامات نظارتی و کنترلی شایسته تدوین شد که هر کدام از این موارد، کنشگران خاصی داشته و دارای روابط متناظر است. راهکارهای پیشنهادی نیز، در قالب 2 رکن پیشنهادهای سیاستی و پیشنهادهای عملیاتی مطرح شده است. پیشنهادهای سیاستی به‌صورت کلان، مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی موارد سیاستی دیگر را طرح می‌کند. پیشنهادهای عملیاتی نیز بر حسب 7 بخش در وزارت نفت و سازمان‌های تابعه، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، بانک مرکزی، سازمان گمرک، شرکت‌های خصوصی بانکرینگ کننده، انجمن صنعت بانکرینگ ایران و کارگروه مستقل ویژه صنعت بانکرینگ مطرح شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بانکرینگ، الگو، توسعه، کنشگران، ایران،

عنوان انگلیسی Designing development model for Iran Bunkering Industry with emphasizing the actors in this field
چکیده انگلیسی مقاله Bunkering or ship sweeping involves a vast network of organizations and business interactions, with many Bunkering benefits that have encouraged different countries to develop the industry. This paper tries to analyze and analyze the Bunkering industry in view of the importance and profitability of this field and provide a model for its development by emphasizing actors in this field. The research approach is qualitatively exploratory and semi-structured interviewing tool with 16 experts of this industry. Sampling is purposeful and based on theoretical principle of saturation, and for data analysis, thematic analysis has been used. Finally, the model was developed in four main steps of investment, providing supportive facilities, appropriate banking operations and subsidiary services, as well as regulatory and control measures, each of which has specific actors and corresponding relationships. Proposed solutions are also proposed in the form of two pillars of policy proposals and operational proposals. Policy proposals are enormous, the Islamic Consultative Assembly, the government and some other policy issues. Operational offers are also proposed by the Ministry of Petroleum and its affiliated organizations, the Ports and Maritime Organization of Iran, the Central Bank, the Customs Organization, private banking companies, the Bunkering Industry Association of Iran, and the Independent Task Force on Bunkering Industry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی |
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

وحید خاشعی ورنامخواستی |
دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43215_178f0beff7afec28137860a86f964f48.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات