مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۵۴-۷۹

عنوان فارسی طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب
چکیده فارسی مقاله شرط بنیادینِ موفقیت و پایداری نظام‌های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته‌سالاری است. مضاف‌براین، تحولات فزاینده جوامع و تلاش دولت‌ها برای افزایش کیفیت و کارایی خدمات بخش عمومی و بهبود رهبری سازمان‌های دولتی، نگاه آنها را به اهمیت پرورش و استخدام رهبران و کارگزاران شایسته، بیش‌ازپیش معطوف کرده است؛ فلذا تدوین الگوی شایستگی‌های موردنیاز مدیران عالی دولتی و ارزیابی و ارتقای آنها بر اساس آن، اولویتی بنیادی برای حکومت‌ها است. پژوهش حاضر، نظر به اهمیت موضوع یادشده، بر طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی تمرکز کرد و ازآنجاکه بررسی و جمع‌بندی یافته‌های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ لذا در گام اول، با جست‌وجوی فراگیر منابع، 151 منبع به دست آمد که در پالایشی سه‌مرحله‌ای به 82 منبع مرتبط، کاسته شد. سپس از یافته‌های آنها، 680 شناسه، استخراج شد که پس از تحلیل و جمع‌بندی به 63 زیرمفهوم، 9 مفهوم و 3 مقوله به شرح زیر منتج شد: شایستگی‌های فردی (ذاتی، ارزشی، نگرشی-رفتاری و شغلی)، شایستگی‌های دانشی و شایستگی‌های مهارتی (مدیریتی، شناختی، تعاملی، هدایت و رهبری و سیاسی).
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوی شایستگی، مدیران عالی دولتی، فراترکیب،

عنوان انگلیسی Designing a Competency Model for Top Public Administrators with Meta-synthesis
چکیده انگلیسی مقاله The fundamental essential for success and sustainability of social systems toward the progress is principle of meritocracy. Moreover, the ever-increasing development of societies, beside governments efforts to increase the quality and efficiency of public sector services and to improve the leadership of government agencies have turned governments' attention to the importance of training and employing competent leaders and administrators more than ever. Therefore, designing a competency model for top public administrators is a fundamental priority for governments. Considering the importance of this issue, the present study, focused on the design of a competency model for top public administrators and since literature analysis is an important step to draw up a comprehensive picture of it, the researcher decided to analyze them through meta-synthesis. In this study, at the first step, through a deep search in literature, gained 151 references; which in a refinement reduced to 82 one’s. Then, 680 codes were extracted which through analysis and conclusion deducted to 63 sub-concepts, 9 concepts and 3 categories as follows: individual competencies (intrinsic, value, attitudinal-behavioural, and occupational), scientific competencies and skill competencies (managing, cognitive, interactive, leading and political).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیدمحمدرضا سیدی |
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

حسن دانایی‌فرد |
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

اسدالله گنجعلی |
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع).

احمدعلی خائف الهی |
دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43214_3503fcb193750725030fe1a3dab65b6b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات