مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۲۴-۵۳

عنوان فارسی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، تقابل راهبردی و راهبردهای متقابل
چکیده فارسی مقاله سیاست تقابلی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی طرفین دنبال شده است. با وجود این، در تبیین راهبردهای متقابل این دو، بدون توجه به سیر تاریخی و شرایط هر دوره، کلی‌گویی و حتی ابعاد شعاری در اولویت قرار داشته است. با توجه به ضرورت شناخت جامع‌نگرانه راهبردهای این رژیم به ویژه با توجه به سیر تحولات عرصه خارجی همچون برجام و استفاده از نقاط قوت و ضعف این راهبردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که از آغاز انقلاب تا کنون، رژیم صهیونیستی چه راهبرد یا راهبردهایی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده و در مقابل، ایران چه راهبردهایی را در پیش گرفته است؟ فرضیه مقاله آن است که رژیم صهیونیستی تا کنون سیاست‌های خود را در قالب چهار راهبرد به پیش برده که از تلاش برای همکاری‌جویی تا ستیزه‌جویی فعالانه را شامل شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل، دو راهبرد مشخص برای مقابله با این رژیم را در پیش گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Islamic Republic of Iran and the Zionist regime; Strategic confrontation and mutual strategies
چکیده انگلیسی مقاله The policy of confrontation between the Zionist regime and the Islamic Republic of Iran has always been pursued by both sides. However, in explaining the mutual strategies of the two sides, regardless of the historical course and conditions of each period, overgeneralization and even slogan dimensions have been given priority. Considering the necessity of a comprehensive cognizance of the strategies of this regime, especially considering the course of developments in the foreign arena such as JCPOA and the importance of using the strengths and weaknesses of these strategies in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, this paper raises the question of what strategy or strategies the Zionist regime has adopted against the Islamic Republic of Iran since the inception of the revolution, and in return, what strategies has Iran followed? The hypothesis of the paper is that the Zionist regime has so far pursued its policies in the form of four strategies, ranging from efforts to seek cooperation to active militancy. The Islamic Republic of Iran, on the other hand, has adopted two specific strategies to counter this regime.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله وحیده احمدی |
استادیار، گروه پایه و رو ش‌شناسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43213_4cb8d5fe3bbbe22575a0bf8771910736.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات