مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۲-۲۲

عنوان فارسی محیط امنیتی و سیاستگذاری خارجی و امنیتی؛ ارائه یک الگوی تحلیلی
چکیده فارسی مقاله با وجود ارتباط وثیق و عمیق بین محیط امنیتی و فرایند سیاستگذاری خارجی و امنیتی، چهارچوب روش‌شناختی خاص و مشخصی برای تحلیل و تبیین رابطه میان این دو وجود ندارد. از این رو، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه ارتباطی میان محیط امنیتی یک بازیگر و سیاستگذاری خارجی و امنیتی آن وجود دارد، تلاش کرده است تا ضمن ارائه یک الگوی تحلیلی در این زمینه، چهارچوب روش‌شناختی مشخصی برای شناخت محیط‌های امنیتی و ارتباط آن با سیاستگذاری خارجی و امنیتی ارائه نماید. فرضیه‌ای که این پژوهش حول آن به بحث و بررسی پرداخته از این قرار است که محیط امنیتی یک بازیگر ورودی و نهاده نظام سیاستگذاری خارجی و امنیتی آن محسوب می‌شود. این ورودی در فراگرد ادراک محیطی و دریافتی که رهبران تصمیم‌گیر از داده‌های محیط امنیتی دارند، پردازش شده و خروجی آن در قالب کنش‌ها و تصمیمات شناخته شده‌ای همچون دکترین امنیتی، سیاست امنیتی، راهبرد امنیتی و رویکردهای سیاست خارجی و امنیتی بروز و ظهور می‌یابد. برای تبیین فرضیه فوق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Security Environment and Security and Foreign Policy Making: Presenting an Analytical Model
چکیده انگلیسی مقاله Despite the strong and deep relation between the security environment and foreign and security policymaking, there is no specific and properly defined methodological framework to explain the relation between them. Therefore, this study has made an effort to suggest a properly defined methodological framework for understanding security environments and their relation with foreign and security policymaking while proposing an analytical model regarding the issue by addressing this question, "What is the relation between one player's security environments and its foreign and security policymaking?"The hypothesis which has been investigated in this study is that the security environment of a player is the input of its system of foreign and security policymaking. This input is processed in the process of environmental understanding and perception of security environment data by the decision-making leaders, and its output is manifested in the form of well-known actions and decisions such as doctrine, policy, strategy, and approaches regarding foreign and security policy. A descriptive-analytical method has been adopted to analyze the aforementioned hypothesis.Key Words: security, environment, security environment, security system, foreign and security policymaking
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید داوود اقایی |
استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

یاسر نورعلی وند |
دکتری، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sspp.iranjournals.ir/article_43212_5158c6b8c55f2167def13e2464fcc3e0.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات