مطالعات جغرافیای مناطق خشک، جلد ۱۰، شماره ۳۸، صفحات ۹۳-۷۱

عنوان فارسی ارائه‌ی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری (با استفاده از رویکرد فراترکیب)
چکیده فارسی مقاله امروزه عمده درآمد شهرداری‌های ایران را منابع ناپایداری همچون عوارض و جرائم ساختمانی تشکیل داده است و چنین رویکردی آن‌ها را به سمت بحران مالی، چالش در مدیریت شهری و درنهایت به نارضایتی شهروندان سوق داده است؛ لذا در شهرهای توسعه‌یافته­ی دنیا جهت پایدارسازی و درآمدزایی اقتصاد شهرداری‌ها، از ظرفیت گردشگری به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی و تأثیرگذار در واکاوی اقتصاد شهری استفاده می‌کنند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی مدل جامع از درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری است و روش تحقیق با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب بوده و جامعه­ی آماری بر اساس یافته‌های مطالعات کیفی سایر محققین در حیطه­ی درآمد پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری در بازه­ی زمانی سال 1370-1398 شمسی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت سیستماتیک، 26 مقاله را از بین 315 مقاله بر اساس عنوان، چکیده، تحلیل محتوای مقاله‌ها با ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط با قابلیت نوآوری مبتنی بر درآمد پایدار شهرداری‌ها از صنعت گردشگری انتخاب نموده است و داده‌ها بر اساس استراتژی تحلیل محتوی با استفاده از نرم‌افزار Maxqda کدگذاری و بر اساس شاخص «دو کدگذار» جهت ارزیابی پایایی و کنترل کیفی یافته‌ها با 92/. توافق عالی بین دو ارزیاب منتج گردید. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که از 131 کد اولیه، 15 کد دارای مفاهیم و با 6 مقوله­ی اصلی و تأثیرگذار به‌عنوان منابع بالقوه در ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری همچون برگزاری جشنواره‌ها، مراسمات ویژه و ایجاد ارتباطات، برنامه‌ریزی اوقات فراغت، توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، استفاده از ظرفیت پنهان جاذبه­ی گردشگری شهری، احداث فضاها و محیط‌های گردشگری، تقویت نقش‌های چندگانه گردشگری می‌توانند به‌عنوان راهبرد در نظر گرفته شوند و درنهایت، حاصل پژوهش صورت گرفته، ارائه‌ی مدل مفهومی کاربردی برای پایدارسازی درآمد شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A sustainable tourism-based income model for municipalities' (Using the meta-synthesis approach)
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: Today, the major source of income for Iranian municipalities is the unstable resources such as construction fines and charges and Such an approach has led them to the financial crisis, the challenge of urban management and ultimately to citizens' dissatisfaction. So, in the developed cities of the world, tourism is used as one of the main and influential drivers in analyzing the urban economy in order to sustain and monetize the economy of municipalities. Therefore, the main purpose of this research is to present a comprehensive model of municipalities' sustainable income generation based on tourism. For the research method, interpretive and systematic meta-synthesis approach has been used and the statistical population is based on the findings of qualitative studies of other researchers in the field of sustainable income of the municipalityS based on tourism in the period of 1370-1388 solar years and systematic sampling method has selected 26 articles from 315 articles, based on the title, abstract, content analysis of articles with dimensions and components related to the capability of innovation based on sustainable income of municipalities from the tourism industry. Data were coded using Maxqda software based on content analysis strategy and based on the "double coding" index to evaluate the reliability and quality control of the findings, with 0.92 excellent agreement was reached between the two evaluators.  The findings of the present study show that 131 initial codes, 15 codes with concepts and with 6 main categories and effective in creating sustainable income of municipalities based on tourism are effective in holding festivals, special ceremonies and communication, leisure planning, development of urban transportation infrastructure, Using the hidden capacity of urban tourism attractions, constructing tourist spaces and environments, reinforcement the multiple roles of tourism and tourism They can be considered as a strategy, finally, the result of the research is the presentation of a practical concept model for stabilizing the income of municipalities based on tourism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد آقازاده | mohammad aghazadeh
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد میره‌ای | mohammad mirehei
پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

علیرضا استعلاجی | alireza estelaji
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری

علی توکلان | ali tavakolan
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران


نشانی اینترنتی http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_code=A-10-1697-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1144/article-1144-2472432.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد شهری
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات