مطالعات جغرافیای مناطق خشک، جلد ۱۰، شماره ۳۸، صفحات ۲۴-۱۴

عنوان فارسی آنالیز و روندیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (محدوده‌ی مطالعاتی: فهرج تا ارگ جدید بم)
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین معضلاتی که امروزه مناطق بیابانی با آن مواجه است، روند رو به رشد بیابان‌زایی و تغییرات کاربری‌های اراضی است. کاربری‌های اراضی در طول زمان در حال تغییر بوده و این تغییرات منجر به افزایش تخریب سرزمین و نابودی اکوسیستم به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک شده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر روند تغییرات کاربری اراضی شرق استان کرمان از فهرج تا ارگ جدید بم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق به‌منظور پایش تغییرات کاربری اراضی محدوده‌ی مطالعاتی از تصاویر ماهواره‌ای سال‌های 2000، 2010 و 2017 استفاده شده است. پس از تهیه‌ی تصاویر موردنظر، ابتدا با استفاده از روش طبقه‌بندی نظارت‌شده‌ی نقشه‌ی کاربری اراضی برای سال‌های مذکور تهیه شده است و سپس با استفاده از مدل LCM (Land Change Modeler) میزان تغییرات محاسبه و نیز روند تغییرات مدل شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در محدوده‌ی مطالعاتی اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی بیش‌ترین میزان تغییر را داشته است؛ به‌طوری‌که در طی بازه‌ی زمانی موردمطالعه در کنار روند رو به رشد نواحی سکونتگاهی، اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی، روند کاهش داشته است. در کنار روند افزایش نواحی سکونتگاهی، اراضی بایر محدوده‌ی مطالعاتی نیز در طی بازه‌ی زمانی موردمطالعه روند افزایشی داشته است که با توجه به شرایط محیطی حاکم بر منطقه، تغییرات مذکور می‌تواند خطری جدی برای ساکنان آن باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کاربری اراضی، مناطق خشک، فهرج، LCM.

عنوان انگلیسی Analysis and adaptation of land use changes in arid regions based on satellite imagery (Study range: Fahroj to Bam's new citadel)
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important problems facing desert areas today is the growing trend of desertification and land use change. Land use is a special use of man from the earth. These uses are changing over time and these changes lead to increased land degradation and ecosystem destruction, especially in arid and semi-arid regions. Accordingly, in this research, the trend of land use change in the east of Kerman Province from Fahroj to Bam's new citadel has been evaluated. In this research, satellite images of the years 2000, 2010 and 2017 have been used to monitor land use change. The methodology is that by using the controlled classification method, the land use map was prepared for these years and then, using the Land Change Modeler (LCM), the amount of variation of the calculation and the trend of the modifications were modeled. The results of this study indicate that in the study area of agricultural land and vegetation has the most change, so that during the study period, along with the growing trend of residential areas, agricultural lands and vegetation, the trend has decreased. In addition to the trend of increasing the residential areas, the areas of the Bayer area of study have also increased during the open time, which, given the environmental conditions governing the area, could be a serious threat to the inhabitants of the region.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Land Use, Dry Areas, Fahroj, LCM

نویسندگان مقاله سیداسداله حجازی | Seyed Asadollah Hejazi
Tabriz University
دانشگاه تبریز

عطرین ابراهیمی | Atrin Ebrahimi
Tabriz University
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_code=A-10-1581-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1144/article-1144-2472428.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژئومورفولوژی و سنجش از دور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات