مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جنس اسامی روسی و بیان آنها به زبان فارسی از دیدگاه ترجمه
چکیده فارسی مقاله مقولۀ جنس اسامی از جمله موضوعاتی است که در علم صرف زبان روسی مورد بررسی قرار گرفته و از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اسامی در زبان روسی، چهار جنس دستوری مذکر، مؤنث، خنثی، و مشترک در نظر گرفته می‌شود، که دو جنس مذکر و مؤنث (اسامی جان‌دار) با جنس زیستی (یا حقیقی) آنها ارتباط تنگاتنگ دارند. جنس اسم، جنس وابسته‌های آن نظیر صفت، عدد، ضمیر و ... را مشخص می‌نماید. در مقالۀ حاضر سعی شده تا با رویکردی ترجمه‌ای، جنس دستوری اسامی در زبان روسی با توجه به مقولۀ جا‌ن‌دار/ بی‌جان، دسته‌بندی و با اسامی متناظر آنها در زبان فارسی مقایسه گردند. از آنجا که بین این‌گونه مفاهیم در زبان روسی و فارسی اختلافات زیادی مشاهده می‌شود و زبان‌آموزان ایرانی در به‌کارگیری و ترجمۀ این گونه کلمات دچار مشکل می‌شوند، به بررسی روش‌های مختلف تشخیص و ترجمۀ جنس زیستی اسامی به زبان فارسی پرداخته شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Gender of Russian Nouns and Its Translation into Persian
چکیده انگلیسی مقاله The case of grammatical gender is one of the important topics studied in the Russian morphology. Nouns are considered to have four different genders in Russian: masculine, feminine, neutral and common. Two of them, i.e. masculine and feminine (animate nouns), are closely related to natural or real gender. The gender of nouns determines that of their modifiers, such as adjectives, quantifiers, pronouns, etc. Taking a translational view, this paper attempts to categorize the grammatical gender of nouns in Russian based on the animate-inanimate category and compare them with their corresponding nouns in Persian. Since there is a great difference between these notions in Russian and Persian, and Iranian learners of Russian face problems in utilizing and translating such words, this paper surveys and suggests different methods of recognizing the natural gender of nouns and translating them into Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/222
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات