مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی التقاط، التقاط‌زدایی، التقاط مجدد
چکیده فارسی مقاله پژوهشگران ترجمه بر این باورند که هنگامی که متنی التقاطی ترجمه می‌شود، عناصر موجود در آن متن، اعم از التقاطی و غیرالتقاطی، دستخوش تغییراتی می‌شوند. در این جستار بر آنیم تا ماهیت این تغییرات را بررسی کنیم. به بیان دیگر، نشان دهیم که در فرایند ترجمه، چه سرنوشتی در انتظار عناصر متن التقاطی است. با بررسی کتابی التقاطی برگرفته از ادبیات مهاجرت و ترجمۀ آن به زبان فارسی، مشخص شد که در فرایند ترجمه، پاره‌ای از عناصر متن التقاطی بدون هیچ تغییری به متن مقصد انتقال می‌یابند؛ یعنی ویژگی التقاطی یا غیرالتقاطی آنها به همان صورت اولیه حفظ می‌شود. اما برخی دیگر از عناصر دست‌خوش تغییراتی می‌شوند که آنها را در سه دستۀ التقاط، التقاط‌زدایی و التقاط مجدد طبقه‌بندی کردیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hybridization, Dehybridization and Rehybridization
چکیده انگلیسی مقاله Translation scholars are in the belief that when a hybrid text gets translated, its elements, whether hybrid or non-hybrid, undergo certain changes. The present study, thus, endeavours to probe into the nature of these changes. In other words, it attempts to illustrate what fates elements of a hybrid text are to encounter in the process of translation. Exploring an English hybrid text taken from immigrant literature along with its translation into Persian revealed that in the process of translation, some of the elements of the hybrid text remain intact and are transferred to the target text without any change; i.e. they preserve their original hybrid or non-hybrid quality. However, certain other elements undergo changes which we classified under the three categories of hybridization, dehybridization and rehybridization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/224
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات