مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی صفت‌های فاعلی انگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر تلاشی است برای مشخص نمودن اینکه آیا صفت فاعلی انگلیسی در روند ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی تغییر می‌کند یا خیر. داده‌های این تحقیق از کتاب Animal Farm، نوشتۀ جورج اورول (1990) و سه ترجمۀ آن جمع‌آوری شده است. بر اساس شیوۀ تجزیه و تحلیل متن یا محتوا، محقق ساختارهای دستوری زبان فارسی را که معادل صفت‌های فاعلی انگلیسی هستند، تعیین می‌کند. از هر فصل کتاب مزرعۀ حیوانات، 10 جملۀ مرکب دارای صفت فاعلی انگلیسی انتخاب گردید. این ساختارهای انگلیسی بر اساس مدل کتفورد (1965) دربارۀ تغییر ساختاری در ترجمه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس فراوانی‌ها و درصدها برآورد شدند. در توزیع ساختارهای دستوری فارسی، ساختارهای فعلی بیشترین فراوانی (40 درصد) و معانی ضمنی و عبارت‌ها کم‌ترین فراوانی ( 3 درصد) را به خود اختصاص دادند. سایر ساختارهای دستوری فارسی مانند جمله‌واره‌ها و قیدها، سطوح مختلف فراوانی را در میان فراوانی ساختارهای ذکر شده در بالا به دست آوردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی English Present Participles and Their Equivalents in Persian
چکیده انگلیسی مقاله The main objective of this study was to find out whether English Present participles change in the process of translation into Persian. The material for the study was collected from the book, 'Animal Farm', written by George Orwell (1990) and its three translations into Persian. Based on the content or text analysis, the researcher could determine different grammatical structures in Persian for English present participles. Of this storybook, 10 complex sentences containing present participles were selected from each chapter. These English structures were analyzed based on Catford's model (1965) of shifts in translation. Then, the frequencies and percentages were estimated and represented in figures 1, 2 and 3. The grammatical structures in Persian were distributed such that Persian verb structures had the most (40%), and implications and phrases (3%) the least frequencies. The other grammatical structures such as clauses or adverbs obtained different levels of frequencies among the frequencies of the above mentioned structures. This paper provides other researchers an insight into translating these structures from English to Persian or other languages through analyzing the methods by which we can relate these structures to their translations; furthermore, the researcher can develop the methods for other grammatical structures.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/221
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات