مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی حضور مترجم به واسطۀ تبدیل‌ها در متون ترجمه شده با نگاهی به دیدگاه لوون-زوارت (بخش سوم و پایانی): الگوی توصیفی
چکیده فارسی مقاله این مقاله سه بخشی، حضور مترجم را به واسطه تبدیل‌ها در متون روایی ترجمه شده از دیدگاه لوون - زوآرت بررسی می‌کند. در بخش اول (حری، 1387) به پیشینه بحث، مبحث تبدیل‌ها از دیدگاه کتفورد و وینی و داربلنه و به رویکرد لوون-زوآرت اشاره کردیم. زوآرت ضمن بررسی ترجمه آلمانی رمان دن کیشوت، دو الگو برای بررسی متون روایی ترجمه شده ارائه می‌دهد: الگوی تطبیقی و توصیفی. در الگوی تطبیقی (که در بخش اول و دوم آمد)، زوآرت اقلام دو زبان را در سطح خرد - ساختاری بررسی می‌کند. آنگاه، زوآرت بن ترجمه (بت) را کوچک‌ترین واحد معنادار ترجمه در نظر گرفته و سربن ترجمه (سبت) را واحد مشترک میان بن ترجمه‌ها معرفی می‌کند. سپس، زوآرت بر اساس رابطه میان بن ترجمه و سربن ترجمه دو زبان مبدأ و مقصد، چهار رابطه ارائه می‌دهد: عدم تبدیل، مدولاسیون (تغییر بیان)، تعدیل و جهش. در مقاله دوم (حری، 1388)، انواع تبدیل‌های پیشنهادی زوآرت به تفصیل بررسی شد. در جستار کنونی تأثیر تبدیل‌ها در سطح خرد - ساختاری بر کلان - ساختار متون روایی در الگوی توصیفی بررسی می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translator's Presence in Translated Narrative Texts through Shifts Proposed by Leuven-Zwart (3): Descriptive Model
چکیده انگلیسی مقاله This tripartite paper examines the translator's presence in the translated narrative texts through shifts as proposed by Leuven-Zwart. In the first paper, the related literature was reviewed and through references to Catford and Viny and Darbelnette to Zwart, the concept of shifts was mentioned. Having compared and contrasted Don Quixote's German translation, Zwart proposed two models for the analysis of both SL and TL; namely, comparative and descriptive models. The former compares the items of SL and TL from micro-structure level. Having taken transeme as the smallest meaningful unit for comparative model, Zwart found a common field between transemes of both SL and TL that she calls it architranseme. Having both transeme and architranseme of both SL and TL in the mind, she found a tetra relational shift: non-shift; modulation; modification and mutation. In the second paper, these shifts were analyzed through references to some translated literary text. Now in this last paper and based on Zwart's descriptive model, it comes to fore that any shift in the micro-structure of narrative text would have effects on the macro-structure of the translated narrative texts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/218
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات