مطالعات ترجمه، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تصریح در ترجمه از انگلیسی به فارسی در انواع متن
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر برآنست که نگرش عمیق‌تری نسبت به مفهوم واضح‌نویسی یا تصریح بر طبق نوع متن به دست دهد. این تحقیق بر اساس نظریۀ رایس (ترجمه بر نوع متن) به روش توصیفی انجام شده است. در این تحقیق تصریح به عنوان ابزار انسجام جمله در سطح نحوی و لغوی در کانون توجه قرار گرفته. بنابراین هدف، مشاهدۀ تصریح در سطح نحوی و لغوی در دو نوع متن بیانی و اطلاعاتی، به صورت کمی و کیفی است؛ متون روایی (داستان‌های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی) و سه متن علمی (ترجمه شده از انگلیسی به فارسی) به عنوان مثال‌هایی از متون بیانی و اطلاعاتی انتخاب شده‌اند. یافته‌های این تحقیق بیانگر این مطلب است که روش تصریح بسته به نوع متن متغیر است و در متون بیانی در مقایسه با متون اطلاعاتی نسبت بیشتری از تصریح مشاهده می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Explicitation in English into Persian Translation: A Study of Text Types
چکیده انگلیسی مقاله This study intends to provide some deeper insight into the notion of explicitation through studying text type which has not been fully studied in Persian as far as the researchers know. It holds Reiss' text type theory as a starting point to conduct a descriptive research. Explicitation as a cohesive device at levels of lexis and syntax is the focus of this study. Thus, the purpose is to observe the behaviour of explicitation at lexical and syntactic levels with regard to two types of text (informative and expressive), both qualitatively and quantitatively. In this study, three narrative and three scientific texts (translated from English into Persian) are taken as the corpus for expressive and informative text types. The findings clearly indicated that explicitation is text type dependent and expressive texts showed higher level of explicitness in comparison to informative texts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/220
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات