مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه، تعبیر یا انشا: هنر «ترنزیشن»
چکیده فارسی مقاله «ترنزیشن» اصطلاح جدیدی است که محقق آن را از ادغام معادل انگلیسی واژه‌های ترجمه، تعبیر و انشا، جهت نمایان کردن فرایند ترجمه‌ای دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی (غیرمترجمی) ابداع کرده است. این فرایند بیشتر خصیصۀ دانشجویان با توانایی پایین زبانی است که در آن متن ترجمه شده، مبتنی بر کلمات کلیدی متن مبدأ بوده ولی از نظر محتوایی با آن فاصلۀ بسیاری دارد. متن ترجمه شده (در صورت عدم مقایسۀ آن با متن مبدأ) کاملاً معنی‌دار و قابل قبول است و شبیه داستانی است که مترجم با بهره‌گیری از تعدادی از کلمات متن مبدأ سر هم می‌بافد. مقالۀ حاضر، گزارش تحقیقی را در این زمینه، با 62 دانشجوی ایرانی دبیری زبان انگلیسی که واحد ترجمۀ پیشرفته را می‌گذراندند، ارائه نموده، و دلایل این فرایند، راهکارهای پیشگیری از آن و نیز پیامدهای حاصل را بررسی می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/206
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات