مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی روندها و نمودهای التقاط
چکیده فارسی مقاله التقاط، یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر ماهیت متغیر دنیای امروز، مدتی است که در حوزۀ مطالعات ترجمه توجه محققان را به خود جلب کرده است. بسیاری از پژوهشگران به بررسی این پدیده همت گماشته‌اند و آن را با رویکردهای مختلف و از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار داده‌اند. پژوهش حاضر این رویکردها را (به پدیدۀ التقاط) در راستای چهار روند کلی طبقه‌بندی نموده است. علاوه بر این، در میان پژوهشگرانی که به مطالعۀ التقاط پرداخته‌اند، تنها تعداد بسیار معدودی مستقیماً و به صراحت نمودهای این پدیده را بررسی کرده‌اند، و البته این عدۀ اندک نیز نمودها را صرفاً با دیدگاهی خاص و در پرتو رویکردی خاص به دست داده‌اند. بنابراین، طبقه‌بندی جامع عناصری که سبب ظهور ویژگی التقاط در متن می‌شوند در پیشینۀ مطالعاتی این حوزه به چشم نمی‌خورد. این مقاله، با تکیه بر مدل‌‌های زبانی و فرهنگی و با استفاده از پیکره‌ای بزرگ، درصدد ارائۀ طبقه‌بندی جامع و همه‌جانبۀ نمودهای التقاط است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/205
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات