مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثرات آزمون انشای مستقیم و آزمون انشای ترجمه بر عملکرد نگارش دانشجویان
چکیده فارسی مقاله استفاده از زبان اول هنگام به‌کارگیری زبان دوم انکارناپذیر است. این تحقیق اثرات استفاده از ترجمه را به عنوان وسیله‌ای برای امتحان توانایی نگارش در زبان دوم بررسی می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، اثرات دو شیوۀ آزمون، یعنی آزمون انشای مستقیم و آزمون انشای ترجمه، را در عملکرد نگارشی دانشجویان می‌سنجد. برای اجرای این تحقیق، 114 زبان‌آموز که در دانشگاههای مختلف تهران در رشته‌های تربیت مترجم انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی تحصیل می‌کردند حضور داشتند. با استفاده از تست تافل این دانشجویان بر اساس توانایی زبانی‌ به سه گروه ضعیف، متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. سپس از آنها خواسته شد در دو نوع آزمون نگارشی، انشای مستقیم و انشای ترجمه، شرکت کنند. تحلیل یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که دو عامل مهم فرایند انشاء و سطح توانایی زبانی بر کیفیت متون نگارشی تأثیر می‌گذارد. ترجمه‌ها نمرات بسیار بالاتری نسبت به انشای مستقیم دریافت کردند. افراد در هر سه سطح توانایی از آزمون جدید (انشای ترجمه) بهره بردند، اما این بهره‌برداری بین دانشجویان سطح پایین توانایی بسیار پررنگ‌تر و بیشتر بود. این تحقیق همچنین تأثیر این نوع روشهای آزمون را بر اجزای مختلف مهارت نگارش بررسی کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effects of Direct Composition Test and Translation Composition Test as Test Methods on Students’ Writing Performance
چکیده انگلیسی مقاله The use of L1 in L2 performance is not deniable. This study investigates the effects of using translation as a means of testing L2 language writing. To be specific, It examines the effects of two test methods, Direct Composition test (DC) and Translation Composition Test (TCT) on students’ writing performance. To conduct the study, 114 language learners studying at different universities of Tehran and majoring in English translation, literature and teaching were involved. Using a TOEFL test they were divided into three- proficiency levels low, intermediate and high. Then they were asked to perform on two writing test methods, Direct Composition and Translation Composition test. However, analyzing the finding of the study indicates that the two major factors of composing process and proficiency level were found to affect the quality of writing texts. Translations were rated significantly higher than direct compositions. All the three proficiency levels benefited according to the new test (translation composition), but this benefit was more significant with the low-proficiency level students. The study also scrutinized `the effect of these test methods on various components of writing skill.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/193
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات