مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جهانی‌های ترجمه: از فرضیه تا نظریه
چکیده فارسی مقاله در مقالۀ حاضر ابتدا در بارۀ انواع فرضیه، یعنی فرضیه‌های توصیفی، تبیینی و تفسیری مطالب مختصری ارائه می‌شود و سپس سه شیوۀ رایج در حوزۀ مطالعۀ محصول ترجمه یعنی شیوۀ تجویزی، تحقیری و توصیفی مطرح می‌شود و در بخش سوم ارتباط این سه شیوۀ مطالعۀ با پدیدۀ جهانی‌های ترجمه مطرح می‌گردد. جهانی‌های ترجمه ویژگی‌هایی هستند که در متون ترجمه‌ای یافت می‌شوند ولی در متون مبدأ دیده نمی‌شوند. چنین ویژگی‌هایی نتیجه تفاوت‌های موجود بین دو نظام زبانی نیست بلکه محصول و معلول فرآیند ترجمه است. بر اساس این تعریف اگر پدیده‌ای در شمار جهانی‌های ترجمه قرار گیرد باید صرف نظر از اینکه از چه زبانی و به چه زبانی ترجمه صورت گرفته است، باید الزاماً آن ویژگی در متون ترجمه شده یافت شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation Universals: From Hypothesis to Theory
چکیده انگلیسی مقاله This paper provides a brief introduction to different kinds of hypotheses; explanatory, descriptive and interpretive, following which three approaches to the study of translation products, i.e. prescriptive, pejorative and descriptive, are discussed. The paper concludes elaborating on the potential relation between these approaches and the study of translation universals: specific characteristics which, it is hypothesized, are typical of the translated language as distinct from non-translated language. Such characteristics would be the same irrespective of the translation direction and/or whatever the language pair involved in the process of translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/198
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات