مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطۀ هنجارگونۀ بالقوه میان ویژگی‌های متن‌های ترجمه شده به فارسی و پذیرش آنها از سوی خوانندگان
چکیده فارسی مقاله این مقاله به بررسی عوامل عینی و قابل مشاهده‌ای می‌پردازد که متنهای ترجمه‌ شده به فارسی را برای خوانندگان پذیرفتنی‌تر می‌نمایند. در اینجا منظور از عوامل عینی و قابل مشاهده‌، ویژگیهای متنی‌ای از قبیل تراکم واژگانی، نسبت نوع-نمونه و نیز میانگین طول جملات است. پژوهش حاضر که در چارچوب یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه در دانشگاه علامه‌طباطبایی به انجام رسیده، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا رابطه هنجارگونه‌‌ای میان ویژگی‌های یادشده در متنهای ترجمه شده به فارسی و پذیرش آن متنها از سوی خوانندگان وجود دارد یا خیر. بدین منظور، یک پیکره زبانی با حجمی بیش از 113000 واژه از متون ترجمه شده به فارسی و نیز متون نگاشته شده به زبان فارسی، ساخته و بررسی گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Potential Normative Relationship between Textual Features of Persian Translational Texts and their Acceptance by Readers
چکیده انگلیسی مقاله The present study is concerned with objectively observable factors that facilitate acceptability of translated texts in Persian. It considers textual features like information load (also known as lexical density), range of vocabulary (also known as lexical variety or type-token ratio) and average sentence length to be arguably objective observable factors. The research, that has been carried out as an MA thesis in Translation Studies at Allameh Tabataba’i University, intends to determine whether a norm could be said to operate in the form of a significant relationship between these textual features and acceptance or popularity of translated texts with readers. A comparable corpus of Persian translational and non-translational fiction was built and used as the material for the study.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/190
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات