مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی افعل تفضیل و معانی کاربردی آن
چکیده فارسی مقاله نخستین گام برای یادگیری آکادمیک یک زبان، معمولاً فرا گرفتن قواعد و دستور آن زبان است و زبان‌آموزی که با روشهای معمول دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ما به یادگیری زبان عربی اقدام می‌کند, قطعاً صرف و نحو، ابتدایی‌ترین آموخته‌های اوست. اما باید دانست تا زمانی که این قواعد در قالب محفوظات - آن هم تنها با تکیه بر کتابهای صرف و نحو قدیمی - به زبان‌آموز القا شود، نه تنها خیلی زود فراموش می‌شود، بلکه ملال‌آور نیز خواهد بود. برای از بین بردن این نقیصه در آموزش می‌توان به تحلیل تطبیقی دو زبان پرداخت زیرا تحلیل تطبیقی زبانشناسی بین بخشهایی از زبان مادری و زبان دوم به تثبیت معلومات در ذهن زبان‌آموز کمک می‌کند و او را در هر دو زبان توانمندتر می‌سازد. یکی از انواع جملاتی که در دو زبان عربی و فارسی بسیار به کار می‌رود جملات مقایسه‌‌ای است که در عربی غالباً از «افعل تفضیل» و در فارسی از «صفات برتر و عالی» برای ساختن آنها استفاده می‌شود. با مقایسه‌‌ای میان این نوع جملات در دو زبان به نکات ظریفی دست می‌یابیم که به ندرت در کتابهای صرفی و نحوی که غالباً برای آموزش زبان عربی به روش سنتی به آنها تکیه می‌شود یافت می‌شوند و این کتابها قاصرتر از آنند که به زبان‌آموزان برای ترجمه بسیاری جملات از فارسی به عربی یا بالعکس کمکی کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Arabic Comparative [Af’al Tafdil] and Its Application
چکیده انگلیسی مقاله Of the first steps in the academic learning of a language is gaining knowledge of its grammar. Likewise, those involved in learning Arabic language in universities and colleges have to first become skilled in its morphology and syntax. Evidently, as long as grammar is inculcated in learners as a list of points to be memorized, it soon gets forgotten and boring. A solution may be making a contrastive analysis of native and second (foreign) languages. It may result in learners’ better understanding and learning of both languages. Comparative sentences constitute one of the grammatical categories of Persian and Arabic languages. Making a contrastive analysis of this type of sentences in Persian and Arabic may reveal a number of subtle points rarely referred to in grammar books that fail to help learners in translating from Persian to Arabic and vice versa. For example, Arabic comparatives are commonly defined as making comparison between two persons or objects whereas this definition cannot be generalized to all sentences. There are some instances of their application that involves no comparison but is used to determine the limits of something. Furthermore, comparison is sometimes made in the surface structure of sentences not their deep structure and also other points that are elaborated on in the article. The present paper aims to present these points not only to prepare the ground for their implementation in two languages but also to prove the fact that in many cases comparatives are manifested in the surface structure of sentences; however, their comparative features almost fades away in the deep structure of sentences.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/199
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات