مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی موجهات در انگلیسی و آلمانی
چکیده فارسی مقاله مفهوم موجهات مربوط به نیروهایی است که یا عمل انسان را میسر می‌سازند و یا به آن رنگ و حالتی خاص می‌بخشند و اصولاً بر دو نوعند: ابتدا میل و خواست فرد و سپس قدرت عوامل بیرونی. این دو نیرو باعث به وجود آمدن مفاهیمی چون الزام و احتمال می‌شوند. به منظور بیان مفاهیم الزام و احتمال، عمدتاً از افعال کمکی وجهی استفاده می‌شود. مفاهیم الزام و احتمال را می‌توان به زیربخشهایی مانند قصد، تصمیم، اصرار، اجبار، ﭘیش‌بینی و ابرازنظر تقسیم نمود. با وجودی که همه زبانها به لحاظ موجهات مشترکاتی با زبانهای دیگر دارند مشاهده می‌کنیم که هر زبان صورت خاص خود را برای بیان موجهات برمی‌گزیند. دو راه برای تشخیص موجهات وجود دارد؛ اول اینکه می‌توان آن را مقوله‌‌ای دستوری شمرد و دوم اینکه با مقایسه موجهات در زبانهای مختلف پی به وجود آنها برد. ازاین‌رو، مقاله حاضر به بررسی موجهات که عمدتاً به وسیله افعال کمکی وجهی در انگلیسی و آلمانی بیان می‌شوند پرداخته و سعی در آشکار نمودن بعضی از تفاوتها و تشابهات مهم آنها دارد. مسلماً معادل‌سازی‌های دقیق‌تر موجهات بین دو یا چند زبان امکان ترجمه دقیق‌تر و در نتیجه تفاهم بهتر میان زبانها را فراهم می‌سازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Modality in English and German
چکیده انگلیسی مقاله The meaning of modality has always been concerned with forces that either determine or condition the human action. The forces that are important for the use of modality are primarily of two kinds. Firstly, the free will of human being, secondly, the power of circumstances. According to Lyons the two main concepts of modality are "necessity" and "possibility". These concepts are dependent on the two forces mentioned above. Necessity and possibility may therefore be divided into other concepts such as intention, determination, persistence, compulsion, duty, hope, prediction, assumption. To express all these ideas, language mainly used modal auxiliaries. According to Palmer there are two basic assumptions concerning modality. The first is that modality may be regarded as a grammatical category just as we view aspect, tense, number, gender, etc. The second is that this category can be identified, described, and compared across different languages. This paper, therefore, concentrates on some major English- German modal auxiliaries through which modality may be expressed and compared. The concept of "wish" is excluded here and it will be dealt with in a separate paper.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/185
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات