مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ساختار جملات پروست در ترجمه
چکیده فارسی مقاله کتاب «در جستجوی زمان از دست رفته» یکی از مهم‌ترین اسطوره‌های دوران معاصر و از پایه‌های اصلی ادبیات امروز جهان است. خصوصیات سبک نوشتاری و موضوعات پرداخته شده در این کتاب هنوز هم موضوع تحقیقات بسیاری در زمینه‌های مختلف علوم زبان‌شناسی قرار می‌گیرد. حاصل این تحقیقات موجب شده است که معنای نهفته در خطوط نویسنده با وضوح بیشتری خود را نشان دهند. خواننده فارسی‌زبانی که خواندن ترجمه این شاهکار ادبی جهانی را آغاز می‌کند نیز انتظار دارد که از ورای کلمات زبان فارسی به عمق پیام نویسنده دست یابد که این موضوع بهره‌گیری از دستاوردهای این تحقیقات را ایجاب می‌نماید. در اینجاست که نقش مترجم به عنوان معرفی‌کننده نویسنده مطرح می‌شود. دانش وی از زبان مبدأ رابطی است که او را به گام بعدی راهنمایی می‌کند. مترجم باید بتواند سبک و ساختار نوشتاری نویسنده را انتقال دهد. این مسئله در مورد این کتاب عظیم مارسل پروست کاری است بس دشوار. تفاوتهای ساختاری فراوان در زبان فارسی و فرانسه از سویی و سبک منحصربه‌فرد پروست از سوی دیگر کار ترجمه را با تحقیقات جانبی فراوان توأم می‌سازد. اما چگونه این کتاب را در قالب زبان فارسی در آوریم؟ آنچه در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم، ابتدا بررسی مواردی چند از خصوصیات نگارشی این اثر جاودان است که شامل: بلندی جملات، تنوع زمان و وجه افعال، کاربرد استعاره و نیز یادداشتهای نویسنده است. سپس روشی برای استفاده از آنها در ترجمه پیشنهاد می‌شود. یادآوری خصوصیات سبک نگارشی پروست در امر ترجمه می‌تواند موجب وفاداری هرچه بیشتر به نویسنده رمان شود و مفاهیم نهفته در جملات را با بررسی ساختاری کتاب آشکار می‌سازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Structure of Proust's Sentences in Translation
چکیده انگلیسی مقاله The book "In Search of Lost Time" is considered as one of the most important myths of the contemporary era and among the foundations of today's world literature. The characteristics of its writing style and the issues discussed in it are still objects for many researches from different aspects of linguistics. The findings of such researches have made the meanings between the lines of this book shine more vividly. The Persian reader who begins to read the Persian translation of this masterpiece, too, expects to reach the depth of the author's message beyond Persian words. This requires utilization of the findings of those linguistic researches. Here, the role of the translator is raised as the one who introduces the author. Her knowledge of the source language is a vehicle that guides her to the next step. The translator should be able to transfer the author's style and organization of writing. This is a very difficult task for the translator of Marcel Proust's great work. The structural differences between French and Persian on the one hand and Proust's unique style on the other hand make the translation task accompany with a lot of extra researches. But how should we put this book into Persian? What we intend to deal briefly in this article is first to study some features of writing in this ever-lasting work that include length of sentences, variety of verb tenses and moods, use of metaphors and the author's annotations. Then a method will be offered for their translation. The introduction of the characteristics of Proust' writing style can lead to a closer faithfulness to the author of the novel and clarifies the meanings that are hidden within sentences through structural analysis of the book.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/201
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات