مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه و اجزای فعالیت آموزشی
چکیده فارسی مقاله هدف از نگارش این مقاله بررسی فعالیتهای کلاسی ترجمه بر اساس چارچوب فعالیتهای آموزشی ارائه شده توسط نونان است. مطابق نظر نونان فعالیتهای آموزشی دارای شش بخش هستند: هدف، درونداد، فعالیت، نقش معلم، نقش فراگیر و فضای یادگیری. این گونه استدلال می‌شود که فعالیت ترجمه کلاسی، که در این مقاله به هر گونه فعالیت آموزشی که کار ترجمه را در بر می‌گیرد اطلاق می‌شود، شامل این شش جزء است و لذا همانند هر گونه فعالیت آموزشی دیگر قابلیت تدریس را دارد. مقالۀ حاضر با طرح این سؤال مهم که توالی فعالیتهای ترجمه کلاسی چگونه از ساده به دشوار شکل می‌گیرد به عنوان سؤالی برای پژوهش بیشتر به اتمام می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation and Task Components
چکیده انگلیسی مقاله This article is an attempt to explore classroom translation activities within the task framework proposed by Nunan (1989, 2004). A (pedagogic) task is defined as having six components: goal, input, activity, teacher role, learner role, and setting. It is argued that classroom translation practice (CTP), a term used in this article to refer to any act of translation assigned by the teacher, comprises these six components and thus can be treated and taught like a task. The article comes to an end by raising the important question of how translation tasks can be sequenced as a topic for further investigation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/183
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات