مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی یک نظریۀ ترجمه با مطالعۀ تطبیقی سی و سه ترجمۀ انگلیسی سورۀ ناس
چکیده فارسی مقاله نگارندۀ اول مقالۀ حاضر طی مقاله‌ای در مجلۀ «مترجم» با عنوان «بررسی نظریۀ تریر در ترجمه» به بسط مبنای نظری نظریه‌ای می پردازد که ادعا می‌کند اولاً حضور یک حوزۀ معنایی در یک زبان لزوماً به معنی حضور آن در زبان دیگر نیست؛ ثانیاً حوزه های معنایی در زبان‌ها بر یکدیگر منطبق نیست و ثالثاً اگر بپذیریم این حوزه‌ها بر یکدیگر منطبق هستند زبان‌ها لزوماً آنها را از طریق تعداد واژگان یکسانی پوشش نمی‌دهند. با توجه به اینکه مترجمان متون مقدس در ترجمۀ آنها نهایت دقت را به کار می گیرند این مقاله سعی دارد با مطالعه تطبیقی 33 ترجمۀ انگلیسی سوره ناس و توجه به معادل‌های فارسی آنها میزان درستی ادعاهای فوق را بررسی کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of a Translation Theory through Comparative Study of Thirty Three English Translations of Surah al-Nas
چکیده انگلیسی مقاله The first author of the present article has published another article entitled "the study of Terrier's theory in translation" in "Motarjem" journal. That article discusses the theoretical foundation of the theory claiming that firstly, the presence of a semantic field in one language does not imply its presence in the other one; secondly, semantic fields in languages do not coincide; thirdly, even if we accept that they coincide they are not covered with the same number of words. Considering that the translators of the holy texts translate them with ultimate caution, in this article we have tried to compare 33 English translations of Surah "Al-Nas" and their Persian equivalents to evaluate those claims.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/189
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات