مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد گونه‌های فعلی مصدرهای روسی در جملات سادۀ دورکنی و ترجمۀ آنها به زبان فارسی
چکیده فارسی مقاله این مقاله با رویکردی ترجمه‌ای به بررسی کاربرد گونه‌های فعلی مصدر در جملات ساده دورکنی زبان روسی می‌پردازد و در واقع شیوه ترجمه اینگونه جملات را به طور خلاصه ارائه می‌دهد. هم مصدر و هم جملات ساده دورکنی در زبان فارسی وجود دارند، اما مصدر زبان فارسی، برخلاف مصدر زبان روسی، گونه فعلی ندارد و به عنوان اسم نقشهای مختلفی را در جمله ایفا می‌کند. هدف این مقاله بررسی شیوه‌های انتقال مقوله گونه فعل مصدرهای روسی که در جملات ساده دورکنی استفاده می‌شوند به زبان فارسی است. این مقاله با ارائه مثالهای گوناگون از کاربردهای گونه‌های فعلی مصدر در جملات ساده دورکنی زبان روسی به تجزیه و تحلیل آنها از دیدگاه ترجمه به زبان فارسی می‌پردازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Application of Verb Forms of Russian Infinitives in Simple Sentences of Dual Bases and Their Translation into Persian
چکیده انگلیسی مقاله The present paper, using a translational approach, tries to study the application of verbal forms of infinitives in Russian two-element simple sentences. In fact, it summarizes the ways such sentences are translated into Persian. Both infinitives and two-element simple sentences are widely used in Persian, but, unlike Russian infinitives, Persian infinitives have no verbal forms and play different roles, e.g. a noun, in the sentence. This paper aims at studying the ways of conveying the meanings of verbal forms of infinitives in Russian two-element simple sentences into Persian. The paper also analyzes the application of such verbal forms in Russian two-element simple sentences in view of their translation into Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/196
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات