مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه و سیر فرهنگ‌سازی آن در ادبیات عرب
چکیده فارسی مقاله هیچ شکی نیست که ترجمه از زبان‌های دیگر به زبان عربی رخنه کرده، و نقش بسزایی در تاریخ ادبیات عرب بازی کرده است. این امر فقط در دوران نهضت ادبی که مصریان در دوران محمدعلی پاشا شاهد آن بودند روی نداد، بلکه با آغاز شکل‌گیری حکومت عباسیان و فرهنگ‌سازی محیط، ترجمه از فرهنگ‌های مجاور به سرزمین مسلمانان نفوذ کرد و پس از تلاش‌های نخستین برای ترجمه، و شکل‌گیری کتاب و نگارش، در عصر امویان، به طور جدی خود را نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/191
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات