مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بینش‌های نظری دربارۀ جامعه‌شناسی ترجمه
چکیده فارسی مقاله ترجمه کتاب یکی از مهم‌ترین صورت‌های آفرینش و بازتولید فرهنگی است و از همین ‌رو در زمره موضوعات شایان توجه شاخه‌های مختلف علوم انسانی قرار دارد. تاکنون بیشتر از موضع آن دسته از علوم انسانی که با متن سر و کار دارند به ترجمه پرداخته شده است. از این موضع، مقولاتی نظیر ترجمه‌پذیری، صحت ترجمه، معادل‌گذاری، هرمنوتیک و نظام‌های انتقال معانی بین زبان‌ها بیشتر اهمیت دارند. مقاله حاضر تلاشی برای فراتر رفتن از مسئله متن است و می‌کوشد تا از سه دیدگاه نظری مطالعات ترجمه، جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی علم، ترجمه را همچون کنشی اجتماعی که با مقولات فعالیت و مصرف فرهنگی، مقاومت سیاسی-اجتماعی و رقابت در میدان علم مرتبط است نشان دهد و حد و مرزهای پژوهش جامعه‌شناختی درباره ترجمه را شناسایی نماید. با توجه به فقدان چنین دیدگاهی در جامعه‌شناسی ایران، می‌توان این مقاله را «طرحی برای جامعه‌شناسی ترجمه» دانست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/184
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات