مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی راهبردهای دوبلۀ کدهای بیانگر در کارتون از انگلیسی به فارسی
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر در چارچوب رویکردی توصیفی به مطالعات ترجمه علاوه بر تحلیل راهبردهای دوبله کارتون از انگلیسی به فارسی، سعی در معرفی برجسته ترین هنجار موجود در دوبله کارتون دارد. بدین منظور محقق برآن شده است تا بستری مناسب جهت توصیف و تبیین راهبردهای دوبله دشوارترین عناصر متن چندرسانه‌‌‌ای یا به عبارتی «کدهای بیانگر» فراهم آورد. پس از بررسی جامع و تطبیقی پیکره، هفت راهبرد دوبله محرز شد. این راهبردها عبارتند از: 1) بسط، 2) دگرنویسی، 3) انتقال، 4) جابجایی، 5) کاهش، 6) تکرار و 7) حذف. با توجه به اینکه ترجمه فعالیتی هنجارمدار است، محقق در تلاشی مضاعف در صدد تعیین برجسته‌ترین هنجار دوبله کارتون برآمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هنجار همخوانی که در چهار نوع همخوانی لب‌ها با صحبت‌ها، همخوانی طول سخن با آغاز و پایان حرکت لب‌ها، همخوانی حرکات بدن با صحبت‌ها و تیپ‌سازی شخصیتها نمود یافته است در تعیین راهبردهای دوبله نقش اساسی داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/188
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات