مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ایدئولوژی و ترجمه: مطالعۀ موردی
چکیده فارسی مقاله به نظر می‌رسد ایدئولوژی‌های جاری در متن هر جامعه نقش چشمگیری در تکثیر و یا حتی تغییر آثار فرهنگی ایفا می‌کند. اگر زبان را محل اجماع جهان‌بینی‌ها، بافت تاریخی، قدرت و دیگر مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی بدانیم، تحلیل انتقادی گفتمان (CDA) در صدد آشکارسازی این روابط است. از این رو، این تحقیق به بررسی تأثیر ایدئولوژی‌های جاری در سه دورۀ مختلف تاریخی بر ترجمۀ رمان آمریکایی «بر باد رفته»، نوشتۀ مارگارت میچل، در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است. در این تحقیق که به صورت مقابله‌ای و «در زمانی» انجام می‌شود، ترجمه‌های این رمان در سه دورۀ مختلف پیش از انقلاب اسلامی (دهۀ 50)، و پس از انقلاب اسلامی (دهه‌های 60 و 80) انتخاب شده‌اند. این کتاب توسط غلامحسین قراگوزلو (دهۀ 50)، شبنم کیان (دهۀ 60) و سوسن اردکانی (دهۀ 80) ترجمه شده است. بررسی‌ها و تحلیل‌ها در دو سطح خرد و کلان انجام شده است و نتایج به دست آمده تأثیر ایدئولوژی‌های حاکم در این سه دورۀ تاریخی- اجتماعی را به وضوح نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/173
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات