مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقدی پسااستعماری بر چگونگی ترجمۀ دیوان حافظ
چکیده فارسی مقاله بررسی تاریخ ترجمه در غرب نشان می‌دهد که مطالعات ترجمه عمدتاً متمرکز بر مباحث ترجمۀ آزاد/ ترجمۀ وفادار و اهمیت متن مبدأ/ مقصد بوده است. در این مطالعات کمتر از زاویۀ دید قدرت و یا تاریخ به متون ترجمه شده نگریسته شده در حالی که تاریخ استعمار انباشته از مواردی است که فرهنگ استعماری غالب نوع ترجمه به زبان‌های مقصد «بدوی» و «محلی» را تعیین و هدایت کرده است و جریان اصلی ترجمه عمدتاً در دست فرهنگ غالب (خواه مبدأ، خواه مقصد) و نه در دست فرهنگ مغلوب بوده است. در این مقاله تلاش شده از زاویه دید مطالعات پسااستعماری و تاریخی، به بررسی و نقد پسااستعماری ترجمه‌های انگلیسی موجود از اشعار شاعر بزرگ کلاسیک پارسی‌گوی، حافظ پرداخته شود. پس از ارائۀ تاریخ ترجمۀ دیوان حافظ، 5 الگوی «قوم‌مدارانه» در ترجمۀ این آثار که منتج به بازنمایی غیرواقعی و مخدوش حافظ از واقعیت تاریخی، فرهنگی و ادبی‌اش گردیده در بخش «نقدی پسااستعماری بر چگونگی ترجمه‌های حافظ توسط مترجمان» ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/175
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات